英文版(梵文注音)心识与空性无别。

原版梵文

读书材料:

 • 欲竹仁波切,那个坏微妙
 • 宗萨钦哲仁波切,《般若波罗密多心经》开示

आर्यावलोकितेश्वरोबोधिसत्त्वोगंभीरायांप्रज्ञापारमितायांचर्यांचरमाणोव्यवलोकयतिस्म।पंचस्कन्धाः।तांश्चस्वभावशून्यान्पश्यतिस्म।इहशारिपुत्ररूपंशून्यताशून्यतैवरूपंरूपान्नपृथक्शून्यताशून्यतायानपृथग्रूपंयद्रूपंसाशून्यतायाशून्यतातद्रूपं।एवमेववेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानानि।इहशारिपुत्रसर्वधर्माःशून्यतालक्षणाअनुत्पन्नाअनिरुद्धाअमलानविमलानोनानपरिपूर्णाः।तस्माच्छारिपुत्रशून्यतायांनरूपंनवेदनानसंज्ञानसंस्कारानविज्ञानानि।नचक्षुःश्रोत्रघ्राणजिह्वाकायमनांसी।नरूपशब्दगंधरसस्प्रष्टव्यधर्माः।नचक्षुर्धातुर्यावन्नमनोविज्ञानधातुः।नविद्यानाविद्यानविद्याक्षयोनाविद्याक्षयोयावन्नजरामरणंनजरामरणक्षयोनदुःखसमुदयनिरोधमार्गानज्ञानंनप्राप्तिः॥तस्मादप्राप्तित्वाद्बोधिसत्त्वाणांप्रज्ञापारमितामाश्रित्यविहरत्यचित्तावरणः।चित्तावरणनास्तित्वादत्रस्तोविपर्यासातिक्रान्तोनिष्ठनिर्वाणः।।त्र्यध्वव्यवस्थिताःसर्वबुद्धाःप्रज्ञापारमितामाश्रित्यानुत्तरांसम्यक्सम्बोधिमभिसंबुद्धाः।।तस्माज्ज्ञातव्यंप्रज्ञापारमितामहामन्त्रोमहाविद्यामन्त्रोऽनुत्तरमन्त्रोऽसमसममन्त्रःसर्वदुःखप्रशमनः।सत्यममिथ्यत्वात्।प्रज्ञपारमितायामुक्तोमन्त्रः।तद्यथागतेगतेपारगतेपारसंगतेबोधिस्वाहा।।इतिप्रज्ञापारमिताहृदयंसमाप्तम्

藏结构

图片 1

Prajna Paramita Hrdaya Sutram 般若波罗蜜多心经(梵唱版) 黄慧音

闻法发心

菩提心:为补益众生寻求解脱,成就佛果

修习佛法不是为了快乐,而是为摆脱。解脱就是了理解实相。由于我执的染污,我们活在烦的习惯中,无法了懂真相。八万四千法门便是对准治疗习气,追寻实相的方式。

英文版(梵文注音)

着力教法

 • 五蕴

  图片 2

 • 十二支出流转因緣
  图片 3

十二开发流轉因緣是衆生被鎖於六道輪回中,不能自主地吃生死和外痛苦,
流轉不能够息止的报關係
,因愚昧‘無明’而起乱‘行’,因妄‘行’而導致
‘識’之入胎,因‘識’之受生而發展‘名色’身心五蘊,因产生‘名色’生起
‘六彻底’,因生‘六彻底’而對外境有所接‘觸’,因接‘觸’引發感‘受’,由
感‘受’生起執‘愛’,由執‘愛’之驅使而生執‘取’,由‘愛’與‘取’引
致定下未來底‘有’,由‘有’而之所以同时平等蹩脚吃‘生’,因出‘生’故,必起‘老 死’。

 • 十二开還滅因緣

十二支出還滅因緣正是建基於前說之十二付出流轉因緣的結構,十二支流轉因緣
是我們困於六道生閉環的报,其来源于爲‘無明’,即執無自性境物爲實有之
錯誤見解;只要坐‘空性’智驅除‘無明’
,令‘天明’盡(即無明盡),就未
會有由‘無明’驅發之‘妄行’,所息以凡‘行盡’,因‘行盡’故,便不會有
‘識’入胎(‘識盡’),故也未會有‘名色’(‘名色盡’),餘此類推,整個流轉因緣都會息盡還滅
十二开支還滅因緣是指因为煩惱無明而出之十二十水流轉因緣的還滅,例如‘生
盡’這一支是据流轉門中因为類惱無明連鎖導致之‘生’這一出的息滅,並非說息
滅了‘生’的僧侣就无會再出‘生’
,很多一度脫出輪回枷鎖的菩薩都自願轉生
于輪回中盖救度衆生,他們一樣有‘生’,但他們的受生並非由類惱無明所主,
而是由他們的悲心而發生的,他們雖然顯現爲六志之衆生,卻沒有六道之艰辛,也
不會爲執見,煩惱及業力所影向。我們在說斷了無明就可斷輪回生死之時候,
是凭借非會再发生由煩惱,執妄及業力所導致之深與死,已斷無明的聖者一樣可以生
生滅之相互,但卻是他們自主的生滅,他們即使由于悲心故而生於輪回中,卻不會被
輪回之苦所招。

 • 修行路径
  依止明师→闻法生慧→思维生慧→禅修生慧,使佛法与心念合而也同样。
 • 出离心
  考察到轮回的艰辛,而特别生厌弃轮回,寻求出离的决意。
 • 菩提心
  于出离心的根基及,不忍如母众生困于轮回受苦,而发愿为益众生而更正佛果。
 • 自性
  实为是诚心诚意而独自在的。
 • 空性
  万事万物没有自性,并非以独家自存地和合理地方式而存在,都是机缘和合的后果。空性≠无,断见和边见不可取
 • 无明
  固执无自性的万物为保有的失实观点。
 • 大乘五道
  1.生起菩提心进入资粮道
  2.加行道
  3.见道
  4.修道
  5.无学道,终点,到达此道即不再要修持。

Prajna Paramita Hrdaya  Sutram

开示内容

Ārya-Avalokiteśvaro Bodhisattvo,

题目

 • 貌似若:智慧,六度之一
 • 波罗密基本上: 圆满法门
 • 心: 精华

The Noble Buddha-to-be Avalokiteśvara,

衷心经称了呀

观世音菩萨开示了怎么以菩提心为根基,次第修履行,经历大乘五道而完成佛果、证悟空性。

gambhīrāṁ prajñāpāramitā caryāṁ caramāṇo,

藏分析

while dwelling deep in the practice of the perfection of wisdom,

色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。

 • 色不异空:色蕴没有自性。本质是空,它的是方式是缘起组合及安名。
 • 空不异色: 色是空的显现。空能幻现色,被心识感知。
 • 色不异空,空不异色:
  色与色之无自性是严密两照,统一而不可分割的。物质的现相是色,体相是拖欠。
  品质和色之无自性不相离,但是质量及受之无自性是分开的。万物之无自性有啊关系或分?
 • 吃想行识,亦复如是: 其它四蕴同色蕴一样无自性。

即时同片段是觀自在菩薩是当讲解特别乘行者如何以菩提心作爲發心,藉聞所生慧与思所生慧體悟五蘊的‘空性’來進行
資糧道上之修持,再以编制所生慧之‘空性’體悟入于加行道,然後藉著止觀雙運
的章程加深對‘空性’之體驗,漸次經歷及完成加行道的诸層次與境界。

vyavalokayati sma panca-skandhāṁs

舍利子,是诸法空相,不生不灭,不耻不备,不加不弱化

 • 诸法空相:一切现象与五蕴一样没自性。
 • 未慌: 一切现象的出现没有自性,其有过程只是缘起而已。
 • 免灭: 一切现象之消灭没有自性。
 • 非耻:垢染指非,如抑郁等。所有的过没有自性,可以排除。过失分为烦恼障(无明、嗔恨等阻碍解脱之拦路虎)和所知障(阻碍成就佛陀的举知境的阻力)。
 • 免全: 消除过失的措施没有自性。
 • 不加不弱化: 事物显现增减的气象依赖缘起,没有自性。

這段經文透過開示
現像的體性與屬性本來並無自性,來開示現像本身的無自性。在見道上之修持,
我們主要是坐證悟現像之體性,特質,生滅,垢染與淨化及增減屬性之無自性來
加深對所有現像之‘空性’之證悟。在初入見道的時候,才长直接見‘空’的道人的‘空性’定境未能息除
俱生的煩惱執著,在經歷見道的修持而编制到得了会破俱生煩惱之势将時,行者就
完成了見道设踏入了大乘五道中的第四鸣——修道。在修道上,行者繼續以無分別相的心禪修‘空性’,漸次除細微的俱生煩惱。

beheld these five constituent groups (of mind and body)

凡故空中无色,无让想行识

修道阶段的高僧行持空性时,心识与空性无别,定中只有空性,不自五分包现相。

tāṁś ca svabhāvaśūnyān paśyati sma.

无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界

修道阶段的僧侣行持空性时,心识与空性无别,定中只有空性,没有六根本、六尘、六识(十八界)。

and saw them empty of self-nature.

管管掌握,亦无管明尽,乃至无老死,亦任老死尽。

修道阶段的道人行持空性时,心识与空性无别,定中只有空性,不显现十二开销流转因缘和十二支还灭因缘。它们为是空无自性的。

Iha, Śāriputra, rūpaṁ śūnyatā, śūnyataiva rūpaṁ;

任凭苦集灭道

修道阶段空性定中莫四理的表现。四谛空无自性。

Here, Śāriputra, form is emptiness, emptiness is surely form;

无智亦任得

 • 明白:证悟空性的小聪明
 • 所得: 修行证得的周善成就
 • 甭管得: 应息灭的失
  上述三者都无自性,定境中只有空性,没有能证之智,没有完成同过。

在由‘舍利子 是故空中無色……’至‘無智 無所得 亦無無得’這整段
經文中,所教授的凡修行行者應如何修持而做到此道上之果境:行者應繼續以直接見‘空’之智定境修證,以加重‘空性’之證悟,破除以有類惱與執著。經文的這段內容主要是讲述修道上的行者在定境引的體驗,說及在這層次的‘空
性’定境中,只发生‘空性’之體驗,並無五蘊,六根本,六塵十八界,十二因緣,
四諦及完成與過失等現相及概念,甚至連正在觀‘空’的心灵也无顯現,所證之
‘空’與證正在‘空’之智已成一昧,不自分別。
当修道的過程中,行者漸次破
所餘之執及除卻所餘之俱生煩惱,在登入八地菩薩果的時候,雖然行者仍无得
修道的果境,但就通通棄除了有着煩惱執著,已由輪回被解脫出來
。如果從除破
煩惱執著的地步和完成的角度來說,八地菩薩相當似小乘的羅漢,但這只是出于塝
朔界的定義來對照比說,並非說八地菩薩就等於羅漢的意。

rūpān na pṛthak śūnyatā, śunyatāyā na pṛthag

舍利子,以无所得故,菩提萨埵,依般若波罗蜜多用,心无挂碍。无挂碍故,无来望而生畏,远离颠倒梦想,究竟涅槃。

 • 因为无所得故:富有的完结乃至無上佛境 皆無自性,全依因緣方能成辦
 • 心无挂碍: 僧侣因見萬事萬物之實相故,再無執著,
  亦不再发其他世俗上與修持上的障礙。
 • 依般若波罗蜜多故:
  狹義上是說十地菩薩因著这个種特別之定境之力的原委,能得被越十地,超越
  ‘修道’,最終入於‘無學道’,達致‘佛境’。
 • 凭挂碍故,无发生望而生畏,远离颠倒梦想:
  僧侣因曾無執無礙,便不再产生種種因執一切爲實有俱生而發展出底布畏及錯誤之念想。‘顛倒妄想’包括了以爲六道苦爲樂境,以爲無自性者爲實有俱生等的想法
 • 究竟涅槃: 行者因以上所說之修持及果境,最終 就會達致無上的佛境。

這整段經文在廣義上的意思是說:因爲所有成就都無自性,大乘行者故能透過修證此‘般若’智的不行弟法門而證知實相,得以棄除執著與各種障礙,所以就算不再产生恐懼及錯倒的見解,而最終能好形成無上的佛境。在狹義上,這段經文
是指大乘的和尚在以前面所說之不良弟修持而達到十地菩薩後,藉著‘金剛定’境
之能力,破除最後仍餘之障礙,恐怖和妄見而最終達致無上的佛境———一個以该
無自性之緣故所以能透過如是修征而達證之成果。

rūpaṁ;

三世诸佛,依般若波罗蜜多于是,得阿耨多罗三藐三菩提。

這整段經文是說過去,現在與未來之佛都是依賴‘般若’智慧之聞,思,
修,經歷大乘五道中的‘資糧道’,‘加行道’。‘見道’及‘修道’的修持,
才最終達致‘無學道’——佛境的。這段經文也暗指所有的高僧,若是成佛要按這個修證‘空
性’智的法門去各个完成的!除之之外,並無其他成佛的捷徑及路徑可活动

由于‘舍利子 由是無得故……’至‘……究竟圓寂’這一段落,是開示有關
‘修道’上之道人在達致此道上靠近終點的果境時(也即十地菩薩之境),如何
能成就‘修道’而就‘天學道’。十地菩薩在此处上完来‘金剛定’,入於
此定中,在出定的同样刹那即便頓超十地,頓超‘修道’而頓入‘無學道’,頓入佛
陀之程度了。

emptiness is not different from form, form is not different from
emptiness;

故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒。能除整套苦,真实不虚。

当时有的凡是本着中间根器的开示。

 • 大神咒:欲修學‘般若空性’法門者必須入於資糧道设作此道上的修時專案。
 • 大明咒:明’言個字不單是因經文心之咒句,而是依靠
  能破除煩惱執見之死妙般若空性正見智慧,這種令心能不负众望自在的法門!
 • 不论上咒:行者需由資糧道進而入于加行道而經歷加行道中的
  果境。‘般若’法門被稱爲‘無上’,因爲並無其他法門可以比较究竟的‘空性’
  智慧更爲殊勝。
 • 凭等等咒:行者再需要由加行道步入見道而作見道中的修持,
  這一句稱此法門爲‘無等等’,原因是其它的法門無一会與此究竟法門相提並論。
 • 克除整套苦,真实不亏心:透過體證到‘空性’,一切苦惱皆會完全受破除而得脫出苦海,脱离苦海。同時也行者經過以上四鸣,最終必化佛境。

yad rūpaṁ, sā śūnyatā; ya śūnyatā, tad rūpaṁ;

揭谛,揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

對上根者之開示。

 • 揭谛:去资粮道修持。
 • 揭谛:去加行道修持。
 • 波罗揭谛:圆满地前失去 见道 修持。
 • 波罗僧揭谛,圓滿而完全地前失去,进入 修道 修持。
 • 菩提: 行者完成前四志修持,最终成功无上道。
 • 萨婆诃:醒覺吧!指行者在编写毕修道之因境後,最終能入於無學道,亦即佛陀的覺悟境界。

經文中說的‘無自性’,‘非自性有’及‘自性空’並
不是‘沒有’或‘不在’的意!
稍许人沒有菩提
道次第之基礎,也未知情‘空’的妙義,卻弘揚一些如同是使无的理論,以爲因果也
不存,四諦也未设有,十二以緣也未存在,善惡也不存在,這是均等種極爲嚴重
可怕的邪見!大乘‘空’義絕對不是否定因果等教法,‘空’也並非說‘無’!這些人自詡爲高深,甚至闹譏笑修持佛法者爲執著,自曾卻妄言‘空’理,大作
顛倒佛法之事業!大家只要切記:‘空性’並不易證悟,也不因萬事萬物,因果業
力等並不有,若未能攝受‘突性’妙義,寧可執有邊,修持因果,四諦,菩提
心等等佛法,萬请勿墮入以爲一切均無的邪見!未能見‘空’,若能够依因果業力等
教法修持,尚能得未來坐緣具足的時得證‘空性’,至少也未會墮入三惡道!若錯以爲因果,三寶和業力等爲不存在的話,這種邪見及基於此邪見所作之事業的
果報是極之嚴重的!中觀應成派歷代祖師皆反复強調无應偏執真俗二諦,但對未有基礎生起中觀正見的初修行者來說,執一切爲實有錯誤的見解起碼仍能從善積
德,若錯以爲一切均無,則後果不堪設想!此外,未證‘空性’的出家人若自言已證,爲大谣,當下就是夺出家戒!

whatever form there is, that is emptiness; whatever emptiness there is,
that isform.

普普通通修行

evam eva vedanā-saṁjñā-saṁskāra-vijñānaṁ.

发心,祈愿

早上醒来,发愿为便宜一切众生故欲成佛道。祈愿自己早修证空性,早日有足大悲心

the same for feelings, perceptions, volitional processes and
consciousness.

觉省

无论是遇到什么情况,提醒自己无常与空性。

Iha, Śāriputra, sarva-dharmāḥ śūnyatā-lakṣaṇā,

回向

同龙了,功德回为众生与菩提。

Here, Śāriputra, all things have the characteristic of emptiness,

禅修

散乱心滋养了习,习气阻碍我们了了解实相。禅修对治疗散乱。
中心: Be in present, Be aware. 安住当下,时刻自觉
方法:

 1. 只顾于一致件工作,不起它念。如专注听声息,但不开展判断、思考、标签化。
  2.考察动机,不受念头牵在倒。

anutpannā, aniruddhā; amalā, avimalā; anūnā,

aparipūrṇāḥ.no arising, no ceasing; no purity, no impurity; no
deficiency,no completeness. The Heart of the Perfection of Wisdom – 2

Tasmāc Śāriputra, śūnyatāyāṁTherefore, Śāriputra,in emptiness

na rūpaṁ, na vedanā, na saṁjñā, na saṁskārāḥ,

na vijñānam;

there is no form, no feeling, no perception, no volitional processes,
noconsciousness;

na cakṣuḥ-śrotra-ghrāna-jihvā-kāya-manāṁsi;

there are no eye, ear, nose, tongue, body or mind;

na rūpa-śabda-gandha-rasa-spraṣṭavya-dharmāh;

no forms, sounds, smells, tastes, touches, thoughts;

na cakṣūr-dhātur yāvan na manovijñāna-dhātuḥ;

no eye-element (and so on) up to no mind-consciousness element;

na avidyā, na avidyā-kṣayo yāvan na jarā-maraṇam,

na jarā-maraṇa-kṣayo;

no ignorance, no destruction of ignorance (and so on) up to no old age
anddeath, no destruction of old age and death;

na duḥkha-samudaya-nirodha-mārgā;

no suffering, arising, cessation, path;

na jñānam, na prāptir na aprāptiḥ.

no knowledge, no attainment, no non-attainment.

Tasmāc Śāriputra, aprāptitvād Bodhisattvasya

Therefore, Śāriputra, because of the Buddha-to-be’s non-attainments

Prajñāpāramitām āśritya, viharaty acittāvaraṇaḥ,

he relies on the Perfection of Wisdom, and dwells with his mind
unobstructed,

cittāvaraṇa-nāstitvād atrastro,

having an unobstructed mind he does not tremble,

viparyāsa-atikrānto, niṣṭhā-Nirvāṇa

overcoming opposition, he attains the state of Nirvāṇa.

Tryadhva-vyavasthitāḥ sarva-Buddhāḥ

All the Buddhas abiding in the three times

Prajñāpāramitām āśritya

through relying on the Perfection of Wisdom

anuttarāṁ Samyaksambodhim abhisambuddhāḥ.

fully awaken to the unsurpassed Perfect and Complete Awakening. The
Heart ofthe Perfection of Wisdom – 3

Tasmāj jñātavyam Prajñāpāramitā mahā-mantro,

Therefore one should know the Perfection of Wisdom is a great mantra,

mahā-vidyā mantro, ‘nuttara-mantro,

samasama-mantraḥ,

a great scientific mantra, an unsurpassed mantra, an unmatched mantra,

sarva duḥkha praśamanaḥ, satyam, amithyatvāt.

the subduer of all suffering, the truth, not falsehood.

Prajñāpāramitāyām ukto mantraḥ tad-yathā:

In the Perfection of Wisdom the mantra has been uttered in this way:

gate, gate, pāragate, pārasaṁgate, Bodhi,

svāhā!

gone, gone, gone beyond, gone completely beyond, Awakening, blessings!

Iti Prajñāpāramitā-Hṛdayam Samāptam

Thus the Heart of the Perfection of Wisdom is Complete

中文七单翻版本

相似若波罗蜜多心经

1. 唐三珍藏法师玄奘译般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空,度全方位苦厄。

舍利子,色不異空,空不異色;色即是空,空即是色。受、想、行、識,亦復如是。

舍利子,是諸法空相,不生不滅,不耻不淨,不多不減。

是故空中無色,無受、想、行、識;

無眼、耳、鼻、舌、身、意;

無色、聲、香、味、觸、法;

無眼界,乃至無意識界;

無無明,亦無無明盡;

甚至無老死,亦無老死盡。

無苦、集、滅、道,

無智亦無得,以無所得故,菩提薩埵。

依般若波羅蜜多所以,心無罣礙,無罣礙故,無有恐惧,遠離顛倒夢想,究竟涅槃。

三世諸佛,依般若波羅蜜多据此,得阿耨多羅三藐三菩提。

故知般若波羅蜜多,是大神咒,是大明咒,是無上咒,是無等等咒,能除整套苦,真實不虛。

故說般若波羅蜜多咒语,即說咒曰:
「揭諦、揭諦,波羅揭諦,波羅僧揭諦,菩提薩婆訶。」

——玄奘法師譯,於《般若波羅蜜多心經》

②摩诃般若波罗蜜大明咒经

姚秦天竺三珍藏鸠摩罗什译

观世音菩萨 行深般若波罗蜜时

照见五阴空 度一切苦厄

舍利弗:色空故无恼坏相。受空故无受相。想空故无知相。行空故无作相。识空故无觉相。何以故?

舍利弗,非色异空。非空异色。色即是空。空即是色。受想行识亦使是。

舍利弗,是诸法空相。不生不灭。不垢不净。不搭不减。是空法。非过去 非未来 非现在。是故空中

无色无让想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法。

无论眼界乃至无意识界。无无明亦无管明尽。乃至无老死无老死尽。无苦集灭道。

无智亦无得。以无所得故。

神依般若波罗蜜,故心无挂碍。无挂碍 故无来怕。离总体颠倒梦想苦恼,究竟涅槃。

三世诸佛依般若波罗蜜 故 得阿耨多罗三藐三菩提 故知:般若波罗蜜是大明咒 无上明咒 无等等明咒 能除整套苦 真实不虚

故说 般若波罗蜜咒

即说咒曰

竭帝竭帝 波罗竭帝 波罗僧竭帝 菩提僧莎呵

摩诃般若波罗蜜大明咒经

③广大智藏般若波罗蜜多心经

摩竭提国三窖藏沙门法月重译

如是我闻。

期 佛在王舍大城灵鹫山中 与大比丘众满百本总人口 菩萨摩诃萨七万七千人数皆。其名曰观世音菩萨 文殊师利菩萨 弥勒菩萨当 以为上篇 皆得三昧总持 住不思议解脱 尔时,观自在仙摩诃萨于彼敷坐。于其众多中尽管于所于 诣世尊所。面向合掌曲躬恭敬。瞻仰尊颜而白佛言:世尊 我得为这个见面受到。说各级神普遍智藏般若波罗蜜多心灵,唯愿世尊听我所说,为诸菩萨宣秘法要。尔时世尊以妙梵音。告观自当仙摩诃萨言 善哉善哉具大悲者。听汝所说。与诸众生作好光明。于是观自在仙摩诃萨蒙佛听许 佛所护念 入于慧光三昧正于 入此定已 以三昧力行深般若波罗蜜多时,照见五蕴自性皆空 彼了晓五蕴自性皆空,从彼三昧安详而从。即告慧命舍利弗言。善士,菩萨出一般若波罗蜜多心灵,名大规模智藏。汝今谛听善思念之,吾当也汝分别诠释 作是语已。慧命舍利弗白观自在神摩诃萨言。唯大净者。愿为说的。今正凡是常事。于斯告舍利弗。诸菩萨摩诃萨应设是效仿:

色性是空空性是色。色不异空空不异色。色即是空空即是色。受想行识亦复如是。识性是空空性是认识。识不异空空不异识。识即凡是空空即凡是认识。

舍利子。是诸法空相。不生不灭 不耻不备 不搭不减。是故空中无色。无让想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法。无眼界乃至无意识界。无无明亦任管明尽。乃至无老死亦无老死尽。无苦集灭道。无智亦无得。以无所得故。

菩提萨埵 依般若波罗蜜多 故心无挂碍。无挂碍 故无来恐怖。远离颠倒梦想。究竟涅槃。

三世诸佛依般若波罗蜜多 故 得阿耨多罗三藐三菩提。故知:般若波罗蜜多是大神咒 是大明咒 是不过咒 是无等等咒,能除整套苦 真实不虚。

故说般若波罗蜜多咒

不怕说咒曰

揭谛揭谛 波罗揭谛 波罗僧揭谛 菩提莎婆诃

佛说是经已。诸比丘及菩萨众。一切世间天人阿修罗乾闼婆等。闻佛所说都大欢喜。信受奉行

普遍智藏般若波罗蜜多心经

④形似若波罗蜜多心经

罽宾国三珍藏般若合利言等译

如是我闻。一时僧在王舍城耆阇崛山中。与大比丘众及菩萨众俱。

常佛世尊即顺应三昧。名大甚好。尔时众中有仙摩诃萨。名观自在。行深般若波罗蜜多时。照见五蕴皆空。离诸苦厄。即时舍利弗承佛威力。合掌恭敬白观自在菩萨摩诃萨言。善士。若发生需要学深大般若波罗蜜多行者。云何修行。如是问问曾

尔时观自在仙摩诃萨告具寿舍利弗言:

舍利子。若善男子善女人行很大般若波罗蜜多行时 应观五蕴性空。

舍利子。色不异空空不异色。色即是空空即是色。受想行识亦复如是。

舍利子。是诸法空相。不生不灭不耻不净不增不弱化。是故空中无色。无被想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法。无眼界乃至无意识界。无无明亦无管明尽。乃至无老死亦任老死尽。无苦集灭道。无智亦无得。以无所得故。菩提萨埵依般若波罗蜜多故心无挂碍。无挂碍故无有恐惧。远离颠倒梦想。究竟涅槃。三世诸佛依般若波罗蜜多故。得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多是大神咒。是大明咒。是无上咒。是无等等咒。能除整套苦。真实不亏心。

故说般若波罗蜜多咒。

便说咒曰[卄/(阿-可+辛)/木]谛[卄/(阿-可+辛)/木]谛 波罗[卄/(阿-可+辛)/木]谛 波罗僧[卄/(阿-可+辛)/木]谛菩提娑(苏纥反)婆诃

设若是舍利弗。诸菩萨摩诃萨被死大般若波罗蜜多行。应设是实践。如是说已。即时世尊从科普甚大三摩擦地自。赞观自于菩萨摩诃萨言。善哉善哉。善士。如是一旦是。如你所说。甚坏般若波罗蜜多行。应要是实践。如是最新漫天使来都悉随喜。尔时世尊说是语已。具寿舍利弗大喜充遍。观自在仙摩诃萨亦大欢喜。时彼众会天人阿修罗乾闼婆等。闻佛所说都大欢喜。信受奉行般若波罗蜜多心经

⑤一般若波罗蜜多心经

唐及且大兴善寺三收藏沙门智慧轮奉诏译

如是我闻。一时薄誐梵。住王舍城鹫峰山遭遇。与大苾刍众。及大菩萨众俱。尔时世尊。入三摩地。名大甚好照见。时众中来同等菩萨摩诃萨。名观世音自在。行很坏般若波罗蜜多行。照见五蕴自性皆空。即时具寿舍利子。承佛威神。合掌恭敬。白观世音自于菩萨摩诃萨言。圣者。若发生需要学深坏般若波罗蜜多行。云何修行。如是问已。尔时观世音自当仙摩诃萨。告具寿舍利子言。舍利子。若发生轻士。善女人。行不行好般若波罗蜜多行。应照见五蕴自性皆空。离诸苦厄。舍利子。色空。空性见色。色不异空。空不异色。是色即空。是空即色。受想行识。亦复如是。舍利子。是诸法性相空。不生不灭。不垢不净。不减不长。是故空中。无色。无为想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法。无眼界。乃至无意识界。无无明。亦任管明尽。乃至无老死尽。无苦集灭道。无智证无得。以无所得故。菩提萨埵。依般若波罗蜜多已。心无障碍。心无障碍故。无发生恐惧。远离颠倒梦想。究竟寂然。三中外诸佛。依般若波罗蜜多故。得阿耨多了。三薄三菩提。现成正觉。故知般若波罗蜜多。是可怜真言。是大明真言。是绝真言。是无论等等真言。能除整套苦。真实不虚。故说般若波罗蜜多真言。即说真言唵(引)誐帝誐帝。播(引)啰誐帝。播(引)啰散誐帝。冒(引)地娑缚(二合)贺(引)

倘是舍利子。诸菩萨摩诃萨。于大大般若波罗蜜多行。应要是人云亦云。尔时世尊。从三摩地安祥而起。赞观世音自当菩萨摩诃萨言。善哉善哉。善士。如是若是。如您所说。甚好般若波罗蜜多行。应设是履行。如是风靡。一切只要来。悉皆随喜。尔时世尊如是说已。具寿舍利子。观世音自于神及彼众会整整世间天人阿苏啰巘[马*犬]嚩等。闻佛所说。皆大欢喜。信受奉行般若波罗蜜多心经

⑥形似若波罗蜜多心经

(敦煌石室随)国大德三收藏法师沙门法成译

如是我闻。一时薄伽梵住王舍城鹫峰山遭受。与大苾刍众。及诸菩萨摩诃萨俱。尔时世尊等可雅深明了三摩地法之异门。复于尔时。观自在神摩诃萨。行深般若波罗蜜多时。观察照见五蕴体性。悉皆是空。时具寿舍利子。承佛威力。白圣者观自在仙摩诃萨曰。若善男子。欲修行甚大般若波罗蜜多者。复当云何修学。作是语已。观自在仙摩诃萨答具寿舍利子言。若善男子和容易女人。欲修行甚好般若波罗蜜多者。彼应设是洞察。五蕴体性皆空。色即是空。空即是色。色不异空。空不异色。如是被想行识。亦复皆空。是故舍利子。一切法空性。无相无生无灭。无垢离垢。无减无增。舍利子。是故尔时空性之中。无色。无受。无想。无行。亦无发生认识。无眼。无耳。无鼻。无舌。无身。无意。无色。无声。无香。无味。无触。无法。无眼界。乃至无意识界。无无明。亦任管明尽。乃至无老死。亦无老死尽。无苦集灭道。无智无得。亦无不可。是故舍利子。以无所得故。诸菩萨众。依止般若波罗蜜多。心无障碍。无有恐惧。超过颠倒。究竟涅槃。三大地一切诸佛。亦皆以般若波罗蜜多故。证得无上正等菩提。舍利子。是故当知般若波罗蜜多老密咒者。是大明咒。是无上咒。是无等等咒。能除整套诸苦之咒。真实无倒。故知般若波罗蜜多。是黑咒。即说般若波罗蜜多咒曰
峨帝峨帝。波啰峨帝。波啰僧峨帝。菩提莎诃舍利子。菩萨摩诃萨。应设是修学甚大般若波罗蜜多。尔时世尊从彼定起。告圣者观自在仙摩诃萨曰。善哉善哉。善士。如是如果是。如您所说。彼当如是修学般若波罗蜜多。一切只要来。亦当随喜。时薄伽梵说是语已。具寿舍利子。圣者观自在神摩诃萨。一切世间天人阿苏罗乾闼婆等。闻佛所说。皆大欢喜。信受奉行般若波罗蜜多心经

⑦佛说圣佛母般若波罗蜜多通过

天堂译经三窖藏朝奉大夫试光禄卿传法大师赐紫臣施护奉诏译

如是我闻。一时世尊。在王舍城鹫峰山丁。与大苾刍众千二百五十人数全。并诸菩萨摩诃萨众。而一同围绕尔时世尊。即入甚坏光明宣说正法三摩地。时观自当仙摩诃萨于佛会中。而者菩萨摩诃萨。已能修行甚坏般若波罗蜜多。观见五蕴自性皆空尔时尊者舍利子。承佛威神。前白观自在菩萨摩诃萨言。若善男子善女人。于之很大般若波罗蜜多措施。乐欲修学者。当云何学时观自在仙摩诃萨。告尊者舍利子言。汝今谛听为汝宣说。若善男子善女人。乐欲修学此特别好般若波罗蜜多法门者。当观五蕴自性皆空。何名五蕴自性空耶。所谓即色是空即空是色。色无异于空。空无异于色。受想行识亦复如是。舍利子。此一切法而是空相。无所生。无所灭。无垢染。无清净。无增长。无损减。舍利子。是故空中无色。无被想行识。无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法。无眼界。无眼识界。乃至无意界。无意识界。无无明。无管明尽。乃至无老死。亦任老死尽。无苦集灭道。无智。无所得。亦无管得。舍利子。由是无得故。菩萨摩诃萨。依般若波罗蜜多相应行故。心无所著。亦任挂碍。以无著无碍故。无有怕。远离一切颠倒妄想。究竟圆寂。所有三世诸佛。依此般若波罗蜜多故。得阿耨多罗三藐三菩提。是故应知。般若波罗蜜多。是广大明。是无上明。是无等等明。而会息除一切抑郁。是就是真实无虚妄法。诸修学者。当如是效仿。我今天宣说般若波罗蜜多好明曰怛[宁*也](切身)他(引一句子)唵(引)誐帝(引)誐帝(引引二)播(引)啰誐帝(引三)播(引)啰僧誐帝(引四)冒提莎(引)贺(引五)舍利子。诸菩萨摩诃萨。若能诵是一般若波罗蜜多明句。是就修学甚好般若波罗蜜多尔时世尊。从三摩地安慰而于。赞观自于菩萨摩诃萨言。善哉善哉。善士。如你所说。如是如果是。般若波罗蜜多。当如是效仿。是就真实最上究竟。一切要来也皆以喜佛说此经已。观自在神摩诃萨。并诸苾刍。乃至世间天人阿修罗乾闼婆等。一切群众闻佛所说都大欢喜。信受奉行佛说圣佛母般若波罗蜜多通过

中文玄奘译本(梵文注音)

Prajna Paramita Hrdaya Sutram

atha prajñā pāramitā hṛdayasūtram ¦ namaḥ sarvajñāya ¦

佛說-般若–波羅蜜多—心——-經—–禮敬—-一切—知向

Āryā valokiteśvarabodhisattva gaṃbhīrām prajñā-pāramitā-caryāṃ caramāṇo

聖——–觀自在———菩薩——–行深——-般若—波羅蜜多——時

Vya-valokayati sma paṃca-skandhāa-sattāś ca sva-bhāva śūnyām paśyati sma
¦

照—————–見——-五——蘊—–皆空—度—–一切———–苦——-厄—–

Iha–śāriputra rūpaṃśūnyaṃ, śūnyata iva rūpaṃ.

啊!舍利子!—–色—不异—-空——–空—不异—-色

rūpān na pṛthakśūnyatā śūnya tāyā na pṛthag sā rūpaṃ

色—–不—異——-空——-空—–亦—不—異——色-

yad rūpaṃ sā śūnyatāyād śūnyatā sa rūpaṃ

是—色—–就是—–空——空—-就是—色!

Evam- eva vedanā –samyak samskāra vijñānāṃ.

亦復—-如是—-受——-想———-行——–識!

Iha–Sāriputrasarva–dharmā śūnyatā-lakṣaṇā

啊!—舍利子—一切——諸法——空——-相

anutpannā aniruddhāamalā avimalā nonā aparipūrṇāḥ.


不生——-不滅——-不淨—-不垢—-不增——不減

Tasmāc–Sāriputra śūnyatāyāṃ na rūpaṃ na vedanā na saṃjñā na saṃskārā na
vijñānāṃ ¦

是故—–舍利子—-空—中—無—色—無—受—-(無)—想—–(無)—–行——(無)—–識

na cakṣuḥ- śrotra-ghrāṇa- jihvā –kāya- manāṃsī ¦

無—–眼——耳——鼻——舌——身——–意!

na rūpa śabda gandharasa spraṣṭavya dharmāḥ ¦

無—色—–身—–香——-味——觸——–法!

na cakṣur dhātur yāvanna mano vijñāna dhātuḥ ¦

無—眼——界—–乃至—-無—意——識——-界!

na vidyā na vidyā kṣayo

無–無明—亦無–無明—-盡

yāvan na jarāmaraṇaṃna jarāmaraṇa kṣayo

乃至—無—–老死——–亦無—–老死——-盡

na duḥkha samudayanirodha mārgā

無—苦———集———滅——–道

na jñānaṃ na prāptiḥna abhi-samaya.

無—智—–無—-得—-

tasmād aprāptitvādbodhisattvāṇāṃ prajñā pāramitām āśritya viharaty
acittāvaraṇaḥ ¦

盖無——-所得故———菩提薩埵——-依般若—-波羅蜜多—–…(故)—心—無念無罣礙!

cittāvaraṇa nā stitvādatrasto viparyāsātikrānto niṣṭha nirvāṇaṃ ¦

胸無罣礙故—無–有相—-无有恐怖——-远离顛倒梦想——究竟—涅槃。

Tryadhva vyavasthitāsarva buddhā prajñā pāramitām āśrity ānuttarāṃ
samyaksam bodhim

三世—-(过去、现在及前程)—–诸—-佛—–依般若—波羅蜜多故—–得阿耨多羅—-三藐三——-菩提-(得到无上、正宗、正觉三种证果)

abhi saṃ buddhāḥ ¦

究—-竟—-成佛

tasmāj jñātavyaṃ

(是)故—–(應)知–

prajñā pāramitā mahāmantra maha vidyā mantra anuttara mantra
asama-samati mantra

般若—-波羅蜜多—是大—神–咒——-是大—-明—–咒——–是無上—-咒——-是無等等———咒–

Sarva duḥkha praśamanaḥ¦

会除整套—-苦——-(外息滅)

satyam amithyatvāt ¦

真實—–不虛 故说

Prajña pāramitāyām ukto mantraḥ ¦

般若—-波羅蜜多—–說——咒!

Tadyathā

即說咒曰:

gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā ¦

揭諦–揭諦-波羅揭諦–波羅僧揭諦–菩提-薩婆訶。去吧—去吧—到岸边错过吧—大家赶紧去彼岸-修成正果

iti prajñā pāramitā hṛdayasutram samāptam

眼前說–般若–波羅蜜多—–心—–經—–圓滿!

比:强烈推荐——心之藏 心经禅解 圣严法师

一、前言

《心經》,通稱為《般若心經》,乃是整個大乘佛教的中心一旦,也是大乘佛法中貌似若想的着力,它吗是《般若經》的为主。

據印順法師《心經講記》說︰「在六百卷之《般若經》裡,在〈學觀品〉有與本經幾乎完全相同的词,不但不是觀自在菩薩所說,而是佛直接为舍利子所說的。」據先師東初老人的《般若心經思想史》說,在《大般若經》的老二會第二分开〈觀照品〉第三分之一,以及那異譯《大品般若經》的〈習應品〉第三底一律段,頗與《心經》類似。

《心經》是《大般若經》中的平有点截,《大般若經》譯成中文的组成部分雖然和《心經》很像,但並不完全一樣。目前我們持誦的《心經》最後一段的咒语,在《大般若經》中便沒有。《心經》是通攝大小三乘法的總綱,可以當作佛法概論來看。

佛經中教授修行的办法发生三︰1.持械戒,2.改动,3.修慧。持戒與修定須以相似若智慧來指導。如果沒有智慧之指導,持戒就好似一般的好人、善人,不自然是學佛的人口;而且修定的年月跟能力,也跟一般外道的修行沒有兩樣。行菩薩道的丁沒有智慧,就非是菩薩,凡夫与菩薩之所以不同,就是在於智慧之产生無。

佛法的精美在於智慧,離開智慧講佛法,只是世間的知識和學問。釋迦牟尼佛成佛之後所說的模仿,都是由智慧產生的,而說法的目的,是期聽聞佛法之人口,能經由他所傳的修行方法赢得智慧,只发生获得智慧後,才能够获实在的解脫與自在。所以佛法是從智慧產生,同時也会幫助人產生智慧,達到開悟的地步。因此《心經》就是小聪明的經典。

以晓的態度和法看佛經,得到的特是知識,不是無漏的灵气。研究佛經的學者及專家,可以管佛經講解的不行詳盡,但自己我並不自然能夠從中得到無我無相的灵性。只有坐體驗的態度來看佛經,無著的明白才會自然的成長。

中國底禪宗以及後來傳入日本、韓國的禪宗,特別重視智慧,因此特别重視《心經》及《金剛經》。由於《金剛經》比較長,不易時時誦念;《心經》經文簡短,所以在中國、日本、韓國之叢林及修行道場,每日都會在不同的場合持誦。《心經》是禪修者的修行指導經典之一,不僅是用來理解的,因此自參以禪修的角度來為東初禪寺禪坐會的大眾解釋《心經》。

第二、智慧度苦厄

貌似若波羅蜜多心經

「般若」梵文prajntildeā的意思是小聪明,《六祖壇經》中說︰「即定即慧」。定是慧的體,慧是定的故。也就是說︰有定的時候一定有慧;有慧的時候一定有定,定是明白之基礎,智慧是必的来意。定、慧同時產生,是禪宗的立場及觀點,定、慧產生以後,戒都于其间了;真正出現清淨智慧的食指,也不怕是得道的总人口,一定不會犯戒的。

波羅蜜多是出離、超越、解脫的意,就是離開煩惱和辛苦,也就是是超煩惱和艰苦。整句來說就是︰有灵性就会從煩惱及苦的此岸,到達沒有煩惱、永遠快樂、自由自在的岸上。

大乘佛中的六波羅蜜是︰布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧,是先五種的修行達到第六種智慧之目的。六波羅蜜同时稱六度,「度」是超越苦及煩惱的意思。以禅的明白作為修行的指導原則,才能够超越苦及煩惱,達到解脫的目的。《般若波羅蜜多心經》,就是因簡短的經文,教導我們般若的重大及其產生的法子及事理,所以稱之為《心經》。

觀自在菩薩

菩薩

菩薩凡發了菩提心,以慈善廣度眾生的人口。菩薩不自私、不為自己考慮;廣度眾生是為了成就佛道,並且感謝眾生而未请回報;鼓勵眾生努力行善,自己也參與其中,才是真的的菩薩。

一個禪的修行者必須先發菩提心,修行是為了使眾生得到好处。這最初、最早所發的菩提心,叫作初發心,發了此心,就愿意不要退轉,一旦出矣退心,也要是双重回去初發心。如果一個修行人沒有發菩提心,修行不會得力,容易著魔,對其身心都产生損害。所以当修行的過程中,我們強調要放下自己的自私心、追求心中、逃避心,以及期待心,才會真正得到修道的补。

菩薩要斷煩惱,增長智慧,不可知僅靠打坐,要不遗余力廣度眾生,智慧的增長才踏實。僅靠打坐,僅以禪定的力產生的聪明,在撞複雜的人際關係時,便產生不了應對的力量。唯有以實際的磨鍊,面對各種善惡不同、形形色色的眾生,所获取的小聪明才踏實而因为應有方,這才是菩薩的灵气。所以菩薩於六波羅蜜中特別重視精進和聪明,精進才会斷自己之煩惱,產生了智慧,才能够廣度眾生。

精進波羅蜜是盖自利利他廣度眾生為第一,精進度眾生的法门来四︰1.早就过去之惡業趕快斷,2.请勿之的惡業永不造;3.未生之善業趕快生,4.曾很之善業要增長。前兩點是使眾生離苦,因為造惡業會得苦果,後兩點是一旦眾生得福報及安樂。這四個方法加以起來就是「慈悲」;悲心使眾生離苦,慈心使眾生快樂。悲能拔苦,慈能與樂,就是爱心,沒有慈悲心不可知稱之為菩薩。

自在

打当是匪叫影響,不考慮自己的得失、利害。

坐菩提心修行,以慈悲心廣度眾生,就是自在。一個能自在的丁必生真正的聪明,如此才会到達解脫的岸。

許多丁想取得自在、得到解脫後还廣度眾生,這是勿极端正確的;只考慮自己本身的补,反而不克得自在、解脫。唯有放下自己利益的考量,以慈悲心廣度眾生,才会得真的的轻松解脫。

菩薩或大乘的修行人,做另外事还如乾淨俐落,不要拖泥帶水。受施時就心静接受,以廣度眾生為回報。布施時就感叹布施,不告回報。不考慮自己之功利、損失,只是勇往直前的错过举行對眾生有益的从事,如此就能获取自在的利益。

觀自在

觀世音菩薩的梵文Avalokitesvara,翻譯成中文叫觀世音或觀音。觀自在纵是管觀音的法門修行成功了之成效。觀音菩薩先是以耳根聽外來的聲音;再往內聽,聽無聲之聲,達到六到底互用、六干净清淨,對其程度不產生執著,所以被作觀自在。

其它修行的方式还叫觀,有對外觀及對內觀,也可是直接觀空、觀無。此處的「行深般若波羅蜜多」是觀空、觀無、觀不動性。觀是设通過六绝望用心來觀。譬如,觀呼吸是我們的身體在深呼吸,但是如果用我們的心來觀;作无淨觀,觀的對象是皮囊身體,但還是要就此心來觀。所以雖然是以六根加六塵作為觀的對象,但實際上一定是故六識的心在觀。也产生因此心觀心,像貓捉老鼠的修行方法,看看自己之邪念而非用六彻底六塵。沒有身體的人头是無法修行的,在三界之內的眾生,只有人好修行,雖有部分神道、天道、鬼道、畜生道的眾生能聽法,也能承受佛法,但因為六完完全全不具有足,力量用不齐,所以不克修行,故說「人身難得」,應要优质珍惜。

修觀一定要是因此六識、六根、六塵。就是參禪、參公案、參話頭,也要是为此到六完完全全。大菩薩沒有一定之身體,卻由於處處都是外的身體,也無一事物是外的身體,所以能夠觀自在。

觀自在的意思来二︰同凡對自己一度过全方位苦厄,已經修行成功了;二凡是無處在無處不在,無處不克顧到眾生。《心經》中所講的觀自在凡第一種意思。

行深般若波羅蜜多時

深般若

一般若的本身便是小聪明、清淨、遠離、明等的意思

初得無生法忍、初證無漏智慧之菩薩,已发出相似若,已能够跨越生死海,拔除惑智二障,這與世間哲學家所謂的灵性並不等同,故將菩薩底明白被深般若。哲學思想之世俗思辨是俗諦,不生不滅的率先義諦,即是深般若的勝義諦。

《般若經》中学子問佛,般若的「深奧」是什麼意思?般若就是拖欠,就是無相、無願、不生不滅。

「空」──由因緣所生之满法,一定是畢竟空,從因緣觀來看,一切現象都是拖欠的。因緣生,因緣滅;此生故彼生,此滅故彼滅。生起時是暫時的現象,在生起的當時尽管于轉變,而終歸於空無。從有到無,從無到有,本身便是借的,所以是空。空的意就是是假的,假的故是因緣,而尽法均是由因緣而生。從修行因緣觀所收获的結果就是空。

「無相」──《金剛經》及《六祖壇經》都关涉無相。相是赖心相及物相,這兩種現象都是由於人以執著、分別。執著就是产生互相,就會不轻松,不執著就是無相,就是轻松。《金剛經》及《六祖壇經》中都說無相,是雖然什麼都有,但未執著,就是無相。

「無願」──菩薩發願成佛,發願度眾生,發這無上菩提心就是「願」。一切佛之所以能成佛,一定是预先發願。我們因為是凡夫,所以每天念〈四伟大誓願〉及〈普賢菩薩什充分願〉。得到了深般若就毫无念了,因為動者恆動,靜者恆靜,不用發願,恆在願中行其本願。到了無願的地步才真正的轻松;有願時,時時在念著要过眾生,已經度了眾生,心中還有自我存在。得神通的人能够通行無阻,好似自在,但這是相對的轻松,不是絕對的自由自在,只有都行深般若的菩薩,才得絕對的轻松,沒有要度的眾生及来眾生可度的念頭。有願時自我還在,不管是客觀的、主觀的、自利的、利他的,只要来眾生可度,「我」一定是相對存在的。

自打于的食指,不等於不存,諸佛菩薩不執著,得自在,雖然無願,但是发生聪明,當智慧對自己發生作用時,就是得自当解脫的因为;當智慧對眾生有幫助時,就變成幫助眾生得自在的力量。

凡夫觀空並不等於親證空性。小乘阿羅漢證空性,但僅空「人我」,而无空「法自」,能證人法二空,一定是大乘菩薩所見的不生不滅。

行就是用底意思,菩薩能成為菩薩,是因為有灵气,當智慧產生作用時就是实施。

波羅蜜多

「波羅蜜多」的梵文是pāramitā,意思是渡过、到对岸、度無極、事究竟、超越。

一個能自在的人口,一定是发出真的般若,也即是聪明,如此才能够達到自在、解脫的对岸,就是度脫、就是跳、就是波羅蜜多的意。

照見五蘊皆空

隽不產生作用時,菩薩暨眾生是一樣的;智慧產生作用時,對菩薩自己來講是斷除一切煩惱,對眾生來講是菩薩普度一切眾生。

精明能干的產生分成四個層次︰聞、思、修、證。首先使聽聞佛法及修行的艺术,以正知正見作為指導,確實修行才会證得五蘊皆空,產生智慧。

聞、思、修、證,也足以說成聞、修、思、證。思是编制的一致有的,思是负修觀行,是思惟的意。不是思考的怀想。修行有散心修與專心修,專心修才给作思惟。有编制才能證,《楞嚴經》上認為思辨可以產生智慧。在印度及西藏佛有一面學者就是主張以辯論的方式產生智慧,不必然要是修禪定。我是为禪修的觀點來解釋聞、思、修、證。是以藏傳佛教的《菩提道糟糕第廣論》及南傳佛教《清淨道論》為依據。

菩薩凡是为聞、思、修而證得五蘊皆空的境地,一切智顯現而得解脫;以从智產生的能力,以無量法門幫助眾生,使眾生得解脫,這是道種智的意义;能盡知諸法自度度外,是成套種智。

五蘊

五蘊中的质量,是物質的;受、想、行、識,是振奋之。五蘊是構成我們世間每一個丁的必备元素。

质地──就是地、水、火、風,總稱四要命。包括我們物質的身體及身體所處的環境。

被──感受的意思。

想──判斷。

行──判斷後如何處理。

由於受、想、行這三個心理活動,能推動我們的身體行為及言語行為。

識──以「受」、「想」、「行」的心理活動,操作物質的「色」身,以物質的「色」身及「受」、「想」、「行」的心理作用合一,就產生了第五蘊的「識」。

设沒有識蘊只有前四個蘊,就改成了唯物論,識蘊是人命之主體,從過去那个到這一生,從這一生到來生,都是凭借它们。而眼前四蘊的活動所產生的業力的結果就是識蘊。它是「去後來先开主翁」,投生時它预先來,死亡時它最後走,然後到另外一生去投生,也是它预先到。現代之植物人的色蘊及識蘊還在,只是喪失了为、想、行三蘊的功用。

大乘的菩薩、小乘的阿羅漢、一般的凡夫,各为不同之層次看五蘊。

   
*大乘的菩薩︰以使實空的立場看五蘊。對五蘊構成的自身,不自執著,對個別的五蘊現象也未執著,所以可以无戀生死,也尽管活在生死中。既然无貪著五蘊也非厭惡五蘊,所以在生死中繼續度眾生,不必逃離生死。

   
*小乘的阿羅漢︰为分析空的立場看五蘊,由五蘊構成的本身是空的,五蘊本身是模仿,其個別的五蘊並不拖欠。所以也難從五蘊組合成的我得到解脫,但是個別的五蘊法還在,我執消除而法執仍在,故非究竟。

    *
一般的凡夫︰不論知不知道有五蘊,但是五蘊構成的本身是在運作,而且事實上處處在對五蘊生起自己之執著,所以不知五蘊皆空。

多數底凡夫,根本不清楚五蘊組成的本身是空的,即使在觀念上懂是拖欠,事實上煩惱及執著還在,一般人在世界上,每日在貪、瞋、癡、慢、疑中生活,對身外的东西有使追求的、放棄的、喜愛的、厭惡的感覺。對自身也生驕傲、自卑、沒有安全感,這都是不知五蘊皆空,五蘊組合的本身吧是空。如果能够因为略就之眼光來離我執,菩薩之法眼來離我学二執,便是相似若的成效,菩薩的法眼便是形似若。

凡夫也足以用五停下心觀中的十八界分別觀及因緣觀,在《楞嚴經》中稱為二十五圓通法門,即凡二十五種觀法,也还为五蘊的身心為基礎。若以五蘊配十八界,則色蘊中发生四百般,包括身體的六到底、外在環境的六塵、心理現象的六識,加起來便是十八界。

据此,不論是《楞嚴經》二十五種圓通法門的菩薩禪觀,或是五停下心的基礎禪觀,都未會與五蘊無我、五蘊皆空的禪修方法相違。

「空」的梵文śūnyatā是對「有」的否认,但以不同於虛無論的斷滅見。

拖欠的意,在原始佛教,便是從生滅現象的觀照而發明的。所謂此生故彼生︰煩惱起,生老病死生;此滅故彼滅︰煩惱滅,生老病死滅。有生有滅,生滅無常,便是空。

大乘中觀的空義,是按龍樹菩薩《中觀論》所拿的見解為準,該論〈觀四諦品〉有次偈,相當重要。「以有空義故,一切法得成为;若無空義者,一切則不化。」

這明言空義,能就一切法,若無空義,一切法还不可就。空是無礙無阻義,如果赶上任何障碍,便意味着自心中尚未能實證空義,也不能为相似若智慧來照見諸法似乎有使實空。什麼原因也?則另起一样偈云︰「眾因緣生法,我說即凡是無;亦為是字母,亦凡中道義。」

这與原始佛教所說「此生故彼生,此滅故彼滅」的道理一样,凡是因緣合成的現象,自性皆是空的,不僅自性空,此空也是拖欠。說諸法是有,是有的假名;離開有無二邊,即凡中途,即凡《般若經》所說的空義。

捨離有無二邊,也无執持中間,才是的确的中途實相的空義,空中無有互相,也無無相,所以空義能变成整个法,也会解除一切執著相。

照見

「照」是觀察,「見」是體驗,以很好的貌似若智慧,觀照體驗五蘊等全諸法的自性皆空。以相似若的角度來看世間現象,空與有是相反相成的,看似矛盾如果實際統一,且又是超过的。

过全方位苦厄

「苦」的梵文duḥkha,是身心受逼惱而倍感不安的狀態。進一步則是发生漏统辛苦。

苦和厄不一樣,苦是悲苦、辛苦;厄是危險、災難。

苦与疼痛不一樣,有火辣辣不肯定苦,有饱经风霜不必然痛。苦主要是振奋層面的。痛主要是生理之,若未願接受,會產生苦的感覺。貧窮的人,因為貧窮不是投机選擇的,心中不平衡會覺得苦,出家人比貧窮人還窮,由於是团结選擇的,所以甘的要飴。在跟一個環境,相同之狀況中,由於各人心境與福報不一樣,感受的日晒雨淋與不苦也不比。

以佛經中管苦分成三類︰

   
*生理之苦──生、老、病、死。生的艰辛我們都經驗過,但犹非記得了。生的艰辛不僅僅是從娘胎出生之苦,也发在之艰辛的意思。事實上生存的過程就是均等種苦之感想,我們的身體每一样分鐘都当變,細胞在生滅,生命也以變化。生了之後就開始老,如同由新變舊,生命結束以前的各一样秒鐘,都是总的過程,有些年輕的人命也會死亡,從出生及逝世,天天还在老去。

   
*思的苦──生、住、異、滅,是精神之艰苦卓绝。包括了请不得苦,愛別離苦,怨憎會苦。

   
*五蘊熾盛苦──生理及心理二種形成的生命過程,這一生到下一生一世,一生一生永遠在五蘊的存亡中打滾,我們都无爱察覺五蘊是那麼熾盛的、永遠在生死中流轉。

前面兩種生理和思维的艰苦犹是從五蘊產生的,如果为充分般若的無漏智來觀照五蘊皆空,就非會苦,也会超越所有苦,因為一切都跟五蘊有關,有五蘊就會產生生理的苦及心理的劳顿。

「厄」是困頓、糾纏、限制、拘束、遇为、遭魔、受害等,故以災難稱厄運。

對凡夫來講,有难一定有苦;對聖人來說,有灾难不肯定苦。在日常生活中所面臨的危險,有些是我們自己造成的,有些是自然環境及社會環境帶來的,例如天災、人禍、意外災難等等。

修行人在修行時一定要优先将對於身體的執著放下,再拖思想的邪念,當心理以及生理之本身都放下時,就是五蘊皆空,雖然還不可知度过全方位苦厄,但是于這一刻便是当禪悅及法喜之中。證得五蘊皆空後,身體還在,由於智慧具足,對於一切的苦難及災難,都非會產生那是苦厄的感触了。

老三、觀諸法皆空

舍利子,色不異空,空不異色,色即是空,空即是色,受、想、行、識,亦復如是。

舍利子

凡是一個口之名字,也不怕是舍利弗(梵文řāriputra),是佛的十挺弟子中智第一,《心經》是坐舍利弗為聽眾代表要說的;如同《金剛經》是解空第一之須菩提為請法的象征要說的。

色不異空,空不異色

质量是物質現象,包括地、水、火、風的季死類物質元素。人之肉體稱為色身。有顏色的紅黃藍白黑当,有形狀的長短方圓大小相当于,有粗大的物體如全宇宙的天體,有細微的物體如極微塵,有可用形象表現的物質,稱為有表色法,有無法用像代表可確實存在的能,稱為無表色法。《心經》所講的品质,主要是凭丁之身體。

空是對有使說,亦即凡是無的意思,但是空義更為廣大活潑。「色不異空」是說,一切物質現象,皆无離成、住、壞、空的四態;肉體的人命,不離生、老、病、死的季惨淡。臨時有使終歸空,從空而来還原為空,現象雖有要自性是拖欠。「空不異色」是說,一切物質現象,雖然自性皆空,卻又非妨礙因緣而发生。凡夫愛有若懼空,大菩薩們,見有无貪愛,見空不恐懼。因為有色不異空的無色,空的無色不異有色,當空則空,當有則有,平等自在,心無牽掛。

色即是空,空即是色

空不可知離開五蘊,五蘊本身便是拖欠。

色是物質現象,存在於空中,由於有空,色之物質現象,才会經常變化及變換它們的职、形象、關係,所以感覺到起這麼許多東西存在。

這個世界之在,沒有不變化及无移動的東西,我們人的色身,有生、老、病、死,會老化會消失。地球和地球外的高空,及星星彼此之間也有互動的關係,也是不斷的当老化,不是永遠獨立存在。因為有變化才曉得它的有,這就是色,就是現象有若自性無。

當我們觀照五蘊皆空,如果掌握見不正,會使人口變得消極,對任何事还沒有興趣,認為身體既是借的、空的,所以不要吃苦,讓它活活的餓死。對家庭无肯定盡義務,因為是虛幻的;對社會不必盡責任,因為人世間不是真實的在。如此的話,便不可知成就菩薩申了。因此禪修觀想首先步是觀一切空,第二步要運用假有的現象,使眾生能得菩薩道,進而成佛。所以實證「色即是空」,能夠解脫苦惱,實證「空即是色」,能夠成就佛道。體悟了拖欠以後,要因積極的行動度眾生。譬如佛像是假的,但我們利用假的佛來作為修行的工具;色是借用的,穿底服饰、吃的食物还是借的,但我們必須吃飯、穿衣滋養這假有的色身,如此才能够運用色身作為修行菩薩道的工具。在體認到色即是空以後,一定要證悟空即是色,才能够體會到空義的積極面。

拖欠不能够離開色,空不克離開現實的起。實相是拖欠,因緣因果是有,否則就是虛無的頑空。開悟的人口因為身體還在,和普通人一樣會講話、活動,所以念頭還在,但是自己心灵的執著不有,因緣要他動時他即使動,在動時頭腦清清楚楚知道在开什麼。要空的是對於色法等之執著,色法等之現象仍是部分,不但身體是生,心理活動也来,這是当真的解脫者。《六祖壇經》中說的「無念」,常为誤解是沒有念頭、沒有想,實際上是沒有自我執著的念頭,不是负頭腦中沒有反應活動;他的頭腦活動和凡夫的頭腦活動不一樣,凡夫的想想是坐己的情丝以及情緒連在联名,這是浮動不平衡的。如果产生想、有念頭,但沒有自我主觀的情及自身立場的情緒,這就是拖欠的意。就哼似鏡子本身不會動,當外面的色動時,反映至鏡中,鏡面才发场景的活動。但是這個鏡面的像和外在的景物動的通通一樣,沒有加入鏡子自己之主觀判斷、自我執著、感情分,這就是「無念」的意思。

凡是諸法空相,不生不滅,不耻不淨,不长不減

不生不滅,不耻不淨,不加不減的六请勿三對,是表達心法及色法等諸法空相的。

不生不滅

貌似人于認知上,瞭解一切現象都是有生有滅、有耻来淨、有增有減的。在感情上卻都期待可喜可愛的物,最好会永遠有生、有淨、有搭,而永遠沒有滅、沒有垢、不會減,這是愚癡凡夫的想法。有人很子女,大家恭喜他,而當有親人過世時,即使在了异常要命的年紀,親朋好友還是會悲傷、痛苦。也闹極少數人口异常悲觀、極端消極,認為有生就来滅,看到了新生的嬰兒就說︰「好可憐!這世界上又多了一個快要死的总人口。」看到花開了不畏說︰「唉!好沒有意思,過幾上花费就如謝了!」遇到晴朗並不開心,因為不久就算设下雨了!見到妙齡少女,便想再次過幾年它即假设變老變醜了。這雖是事實,唯以如此負面的態度看待人生宇宙的現象,也是匪健康之。

佛法在觀察任何一樣事物時,都使吃透事物之始末因緣,雖然萬事萬物都會生滅消長,但于這個當下,也都产生其在的事實,不可把年輕人看成老年人,不可将活人看作死人,不可乘船時,船還未翻而卻先往回裡跳。

瞭解到发出甚就是出甚,有淨就发耻,有长就时有发生減,就未會執著於一切的現象,而能够認知到她現前之在但是一個過程,所以失敗時不會太頹喪;成功時不會太興奮,只是盡自己之能力将當下各国一样桩事开好。這就是不生不滅;生之功成名就,不容许永遠擁有它;滅的失敗,不可能永遠無起色。

酷與滅是並存的,在生的時候就于滅。一棟新的屋宇就時,就開始變舊,但是我們不會因為房子會變舊、損壞,就未蓋房子,因為在房屋蓋好到損壞這段期間,可以良好的运它。對於身體也是一樣,從出生便以趨向老、病、死的過程中,但以走向始终、病、死的過程中,我們可以良好利用身體的身,做有意義的转业,所以現象雖是念念生、念念滅,過程還是有的。

每当日常生活中,我們以肉眼所接觸到之浑事物來觀察生滅現象,會發現一切的現象都是于生滅的過程中進行,一切現象有那个生滅,但以此生滅的過程都是不怕来使空,也是即空而发,所以稱之為不生不滅。

不辱不淨

耻辱和淨,有主觀及客觀的立場,有人主觀的認為自己特别乾淨,客觀的人看他覺得非常髒;有人認為自己十分髒,但客觀的丁卻不認為,所以沒有一定的標準。當喜歡乃至希望佔有一個总人口時,心中要觀想︰我喜歡他什麼?他拘留起來很俏很清淨。進一步想︰那是真正嗎?他的臉洗過後,第二天就髒了;漱過口,吃過飯就髒了;皮膚很乾淨,出了津就髒了。也許什麼都乾淨,但他的解除泄物一定是讨厌的,但也不见得覺得討厭;等及死腐爛了時,還可愛嗎?但對於專食腐屍的動物而言,那又是美味的食品了。淨也沒有一定之客觀標準,說得明白一些,一切法相的事物現象,本無垢淨之分。

非增不減

与一個人有時胖一點,有時瘦一點,有人胖一點万分高興,覺得發福了,瘦了便生擔心,恐怕身體的那片闹問題了。有的年輕女孩同样胖就杀擔心,恐怕自己快變成肥豬了。其實一個人要正常就好,胖一點、瘦一點沒有什麼關係,中國歷史上燕瘦環肥,不还是非常好嗎?常常有人一看到自己就說︰「師父,你怎麼又薄了。」我說︰「本來就瘦,老矣还薄,但是自己雖已无可以更瘦,也許還會更瘦,畢竟是直了。」不過很多丁,都愿意我加一些體重,我要好瘦慣了,倒是非常少想到體重的問題。

充实、減少到底是的确的還是借的?美國通向蘇聯買了阿拉斯加,好似美國之版圖增加了,蘇聯之版圖減少了;蘇聯以走了日本北方之幾個小島,蘇聯的版圖增加了,日本之版圖減少了;中國底外蒙古獨立,中國底版圖好似小了,但即使整個地球來說並沒有增加或減少什麼。

就比如紐約禪主导,目前生次棟房子,以後也許會變成三棟,等来同天我充分了,即使承繼禪中心的年輕法師比自己大多活五十年,也創立了再甚之禪中心,有一样天他們也會死掉,我設在紐約的小小禪中心也許就烟消云散了,房子为不會留住。對整個地球來說,房子不是我們的,也无是住户的,都是为此地球上之物質資源建築起來的,地球上並沒有增加、減少什麼。每一個口格外了,化成骨變成灰,回歸大自然,便成地、水、火、風,地球上並沒有因為死了一個总人口就增加了什麼或減少了什麼。當我們以过時空的立場,來觀想一切東西,便會發現,雖有周事物的生生滅滅,其實是匪多不減的。

大凡故空中無色,無受、想、行、識,無眼、耳、鼻、舌、身、意,無色、聲、香、味、觸、法,無眼界,乃至無意識界

五蘊十八界

五蘊中的「色」是屬於物質部分,「受」、「想」、「行」、「識」屬於精神有些。《心經》先是綜合解釋身心,稱為五蘊,再管五蘊分開解釋︰色是物質部分,分作內、外兩好類,內部的叫六根本,外部的叫六塵;精神有些總和四蘊為六識,六根六塵的身體及所處的環境,加上心及精神活動的六識,共是十八界。

《楞嚴經》中一共有二十五位十分菩薩,每一样位菩薩都意味着著一致種修行的法門,其中即生七死、六清、六塵、六識。這二十五個法門,修行任何一样種法門都能够得解脫,都能编成稀菩薩道。

由于憍陳那的聲塵圓通開始,到觀音菩薩的耳根圓通為終。優波尼沙陀修色塵,阿那律陀修眼根,舍利弗修眼識;持地菩薩修地好,烏芻瑟摩修火大,月光童子修和十分,琉璃光法王子修風大等,每一样各类菩薩都修不同之法門。根是裡面的,塵是與根相對的環境。也就是說,《楞嚴經》的二十五種法門之中,包含了十八界,觀任何一样仿門成功,就会開智慧得解脫,而實際上都是因觀五蘊皆空為基礎,舉例來說,用眼根、緣色塵,用眼識、了別根塵。一切的形色和顏色,都是坐緣所生,它們的本身不能够孤立存在,所以还是不怕发生要空,也是即空而有。

事實上十八界的外一样线,都未是确实的留存,就以色塵來說,當我們閉起眼睛時,色塵雖然存在,但是因為看不到任何東西,所以等於是未设有。又如果盲人,只能用手觸摸東西的形狀、體積、質感,但是看不到顏色,故對盲人而言,顏色是空的。必須用眼根、緣色塵、生眼識,只要眼根不存,色塵及眼識便是空的。只要色塵消失,眼根及眼識也無對象,便無眼根及眼識的企图,即等於空。

五蘊的叫是從六到底与六塵的接觸而令六識產生受的来意,受了以後再進入想及行的一些。十八界中六識的「識」和五蘊之中受、想、行、識的「識」,並不一樣,六識的面前五項,眼識、耳識、鼻識、舌識、身識,是屬於五蘊中受之有的。而五蘊中的怀想、行、識是屬於第六意識分別及執著的局部。

六根本、六塵、六識的十八界,以上但例舉了眼根對色塵生眼識,舉一反三,餘可類推。一般來說,十八界的觀法,以编制耳根及眼根比較容易。

不過,十八界的另一样边境线,都可觀照成空,眼根、色塵、眼識,耳根、聲塵、耳識,鼻根、香塵、鼻識,舌根、味塵、舌識,身根、觸塵、身識,意根、法塵、意識,一共六組,分別則稱十八界。

十八界的第六組,比較不容易掌握,「意根」在物質部分凡是以緣所生,是由老人所賦予的腦神經系統,本身是一個臨時性的東西;在奋发有些是督責腦細胞來做記錄、回憶、推敲、聯想的做事。「法塵」是符號,林林總總的影像符號、語言符號、觀念符號等,使得意根產生記憶作用,使意識產生分別作用。離開了法塵,意根沒有作用,離開了意識,意根及法塵也沒有功能。所以從理論上來考察,從禪修中來觀照,意根、法塵、意識,本來沒有,將來吗沒有。

法塵是從人類的認識心和記憶力而有,自古代的先人从,不斷的以符號來分門別類認識世界,以記憶來累積經驗。符號本來沒有,是人類創造出來的,我們自幼經由社會、家庭、學校的教育,不斷的收到各種符號,假設不晓得有這些符號,法塵便是不存在的。譬如,中國同印度口且認為有龍及鳳凰,雖然我們從未見過真正的龍及鳳凰,但是書上常常出現,所以一律提起龍,我們大家都了解龍的樣子,這就是共同語言符號的作用。事實上雖是沒有龍,因為符號中来龍,所以人的語言及圖書中还发生龍的是,可見符號只是法塵的象征,其本人並不纵是别東西。

我們從前五完完全全見到前五塵,生自了前方五識,那些東西本身是空的。法塵的符號,就是意味前五到底、前五塵、前五識所產生的反應,既然這些東西本身是拖欠的,符號也是虛設的,所以法塵也是拖欠的。

意識分成二组成部分︰一凡是內在的分別作用,一凡是外來的種種影響;便是坐內在的意識,通過意根,分別外在的法塵,產生思想,發為行動的意图。

從原始佛教的立場而言,第六意識除了認識的效用,也发生執持自我的功用。第六意識本身沒有一個一定不變的東西,它卻能把一生而一生的業力聚集于共,然後連接到其他一個時間段落去,接受業力的果報;接受業力果報的同時,又前往另一部分行為的業力,再延續到下一生一世去。因此便會形成小時段進入天堂,有些時段地獄受苦,有些時段生在人間。由於每次各生造的業都未一樣,每次每生受報的同時,又往不同之業,所以第六識只有認識作用与造業受報作用,本身卻是空的。

觀十八界成功時,即可實際體驗到所受之種種果報是拖欠的,所去的種種善業惡業也是空的。

季、因緣不思議

無無明,亦無無明盡;乃至無老死,亦無老十分盡

這四句經文講的是無十二因緣,亦無十二盖緣盡。不執生死有,亦未執生死無。

因緣

因为緣觀分成兩類︰一凡是盖空間現象講因緣,是物質關係的;二是因時間現象講因緣,是朝气蓬勃生命之。佛法是为动感為主,以物質為副,在《心經》中講的十二因緣,是從時間過程的老三天下流轉,講此有故彼有,此滅故彼滅的生命現象。

《阿含經》中所講的因緣觀,也是就是時間講的,著重於精神層面的异常與滅。《中觀論》所講,並重於空間和時間之老滅有無的討論,是根據早期的《阿含經》裡所講的五蘊法,即凡精神及物質的綜合。《心經》一開始講五蘊、十八界,接著提出十二因緣,也还是为空間及時間、精神同物質的竞相運用,來說明因緣生滅的宇宙觀與人生觀。

十二因为緣觀,即是分成十二個階段,說明人之人命,何從何去。每一样階段,都是果,又还連接著前盖与後果。現階段底果然,必從上階段的用來,稱為果緣於因,如此一個一個階段;前因製造後果,在这个果位又變成下一個後果的前因,又前往後果,如此產生的關係叫作因果關係。促成因果產生關係的就是是緣,果是緣於因,所以吃因緣關係;果是從因來的,由於有因为才出果然,每一個果位都是緣自於因位,以因為果位所緣,所以稱為因緣。

十二因为緣

十二为緣是無明→行→識→名色→六合→觸→受→愛→取→有→生→老死。以这十二個階段配隸三大地三個時段,便是︰1.初叔個屬過去海内外;2.遇七個屬現在世;3.後二個屬未來世。

無明,行,識──過去世

「無明」是無始以來眾生煩惱的有史以来,稱為無始無明。佛法不講有開始,雖然地球有開始有結束,而生存在地球上的眾生,在地球未開始以前,早已於他方世界生生死死。當地球毀滅之後,尚沒有得解脫的眾生,又會到另外的社会风气去领生死,所以佛教是無始的天地生命論。

個別的宇宙體及生命體,看似发生开始,將時空放遠大了羁押,其實是無始的。佛法雖說一切眾生都有佛性,是有成佛的可能,但不怕眾生的本身而言,由無始以來便是眾生,便是因為根本之無明而自生煩惱,流轉生死,所以稱之謂無始無明。

眾生的煩惱,引發於根本無明,無明即凡是沒有智慧,所以引生煩惱,煩惱的思维現象是坐貪、瞋、癡的老三毒為基礎。因貪而追求,求之不得,或者得如復失,便會起瞋,不明因果及因緣的規律,便是愚癡。

举凡夫眾生由於貪、瞋、癡的思活動,反應到身、口、意的老三種「行」為,為了行為就產生業力,業力是行為完成後所留下來的思想和精神力量,從生及大的過程中,每一個行為都會有這種力量餘留下來,這種業力的結合就是「識」。識也未是一個初的東西,但因業力的結合而有,所以获得了名字叫識。這個識會在這一生要下一生一世現行變成果報,對於未來而說,是果報的为,又叫做為「種識」。所以無明、行、識,對這一世來講是以,對未來世而言也是以。由於有矣這樣的盖,生命便相同全世界而同样全世界的流轉不息,名為三环球因緣。

名色,六入,觸,受,愛,取,有──現在世

現在世的七個段落,也堪歸納成過去世的老三個段落,只是為了把現在這一生的過程,清楚詳細的說明,所以才将三個階段細分成七個階段。

「名色」是由識入胎,直到六绝望齊全為止的住胎階段。我們人類在母親剛剛受孕的那么一刻,就终于這一望生命之開始。「名」是上辈子帶來的業力,「色」是出于父精母卵成孕後的胎質。

「六符合」即凡是肉眼、耳、鼻、舌、身、意的六彻底,在轮胎被漸漸完成,出生後六到底之效力與六識合而為一,再與色、聲、香、味、觸、法之六塵發生攀緣作用,便起煩惱的情緒影響,所以稱為六切。

「觸」是以落地之後,以六抱的套,立即就與母體外的環境接觸,如果非接觸,六称便不會造業,也无受報。

「受」有五種︰苦、樂、憂、喜、捨;捨受又可分为兩類︰不苦不樂,不憂不喜。

「愛」是以叫了以後,產生貪與瞋的反應︰對於合意的从貪愛,對逆意的起瞋怨。

「取」是經過愛瞋的過程之後,就會產生爭取與抗拒的反應。

「有」是經過一生之身心活動,必然留下業力,又发了下同样全球受報的来由。

每当過去世的「行」之中,已连了名色、六合乎、觸、受、愛、取的六個段落。過去世的識之中,即含有現在世的出,有什麼?有業力,有投生到未來世底業力,再以未來世受生及老死的果報。

生,老死──未來世

「生」是未來世底出世,從出生及均等欲生命的結束時,便是老死階段。

「老格外」是生命之肯定現象,有酷得有死,從生到深的過程,便是总。

十二因緣的理,是在為我們指出︰生死流轉及生死還滅的過程,比如《雜阿含經》卷一老三第三三五經說︰「此起故彼起,如無明緣行、行緣識,廣說乃至純大苦聚集。」又說︰「此滅故彼滅,無明滅故行滅,行滅故識滅,如是廣說,乃至純大苦聚滅。」只要無明在就有煩惱起,即有生老病死苦,若滅無明,煩惱亦滅,便離生死苦海。

觀十二缘緣

觀十二为緣很重点,十二缘緣本身便是惨淡,如果不觀十二以緣就會製造苦的原委,然後結受苦的果然。如果會觀它,就足以達到滅苦的目的。這就是四聖諦中之苦集諦和苦滅諦。《阿含經》中說佛法的着力觀念是「此起故彼起」,有無明煩惱就會造業,造了業就使受苦的果報,在吃苦報的同時,又再造業,造了業又受苦報,這就让作生死流轉,但《阿含經》中以說「此滅故彼滅」,無明煩惱滅了,生死之苦報就不見了,因為無明煩惱滅,就不再造生死業,不造生死業,就非叫生死之苦報,不叫生死果報的困苦,便是起当解脫的人。

觀無明

無明是煩惱的有史以来,一般人未知道什麼叫作煩惱,也不晓得如果斷除煩惱,只盼在遭沒有痛苦就哼。遇到可愛的還是使貪,遇到不好听的還是一旦瞋。只期待不用为苦報,不願意不造惡因,不知釜底抽薪,只知道揚湯止沸,這就是眾生的愚癡。

無明就是煩惱的根本,所以要是觀無明,好似抓賊先捉賊頭,抓住賊頭,賊群也就算會落荒而逃了。無明去丢,如同搗破了賊窩山寨,群賊也就是沒有地方凑合藏身了。

無明是個假想的名詞,其實並沒有這個東西。好似一個氣球,充滿了氣,打開看,卻看不到任何東西,裡面的氣和外面的氣完全一樣,只是心有執著,用一個损公肥私的我為範圍把它们集起來,就生出矣無明的力量。當我們在執著於好、壞、我、你的時,無明好像氣體在氣球裡面一樣,沒有執著時,便像氣球的橡皮消失了,氣也以空間中没有。無明雖是假的,如果自身執著不除,無明也會如影隨形的跟著我們。

無明也是煩惱的種子,遇緣則起,不遇緣則隱伏;像各種植物的種子一樣,遇到了陽光、空氣、水、土壤、肥料等之外緣時,就會發芽,緣不具足就不發芽生長。

用用觀的法子,使得無明沒有發芽生長的機會。當用氣球作比喻時,就把無明當氣球來觀想;用種子作比喻時,就将無明當種子來觀想。球是譬喻自我執著,我們便練習淡化自我乃至放下自己。種子待緣而發芽生長,是况外在的種種誘因,我們便練習著拒絕那些誘因,看透那些誘因,警惕自己毫无受那些誘因的困擾。什麼是誘因?就是那些人事物,使我們產生貪欲心、瞋恨心、驕慢心、妒嫉心、懷疑心等的現象。這些外緣使我們產生我執,成為我貪、我瞋、我癡、我慢、我疑等煩惱。

假使不小心,我執的氣球立即形成,只要非小心,無明的種子就得矣發芽的外緣。舉例說,貪,一定是发生東西可以貪,貪吃、貪錢、貪男女愛慾,這些都是优先出一個自身,再加上另外的對象,才會產生貪的事實。

本人之本人是個假象,因為「我」是念念不斷的在變,而受貪、被瞋的對象,也是時時刻刻的在變動。譬如一各类男子愛上了一個靓女,他愛的實質上是個假東西,美女會變老,變得无可愛,而他好自也在變,他貪愛的念頭也于變,所以他愛的對象是借用的,他好我为是假的,愛也是假的,執著的自己吗是借的,如果認清了「緣」,就會不自煩惱,煩惱不自,無明就未有,這就是「無無明」。

若得解脫就要不起煩惱,能夠不由煩惱,生死之苦報也就是沒有著力點了。雖然為了度眾生,菩薩仍得倒駕慈航,在生死之中來來去错过,因為來去自在,不以為苦,所以呢不執著要斷除無明,故謂「亦無無明盡」。在《大智度論》第二十七及二十八卷也一度說到菩薩业已落無生法忍,已住不下降轉地,煩惱已盡而習氣未除,乃為眾生有大慈悲而由当化身的用。

觀行

「行」以心灵為主、身為從,心以貪、瞋、癡、慢、疑等為自己之反應,跟著產生身及人数的行為動作,便構成造業的事實。所以當我們起心動念時、開口說話時,一切當觀照,是勿是與貪、瞋、癡、慢、疑等煩惱我執相連相應;如果是,就算構成了「行」,就是于造業;如果非是,就无是「行」,就无以造業。

诸如有一個总人口倒夜路,看到了相同隻癩蛤蟆,而他绝討厭癩蛤蟆,便不借思索地一样腳踩上去,希望将它们踩大,結果發現原不是癩蛤蟆,而是同堆放狗屎。雖然他沒有殺生,但因為他于了瞋恨心及殺念,若以小乘律,不算是犯戒,也未往殺業;若依菩薩律儀,因為傷了慈悲心,所以既然作戒为造業,他踏上了一如既往腳狗屎,也总算为了果報。

每当日常生活中,當你發覺有了貪、瞋、癡、慢、疑等之煩惱時,要觀心的動機是什麼?它所產生的後果是什麼?如果盖慈悲心發動身口二業,去坐佛法度化眾生,就會轉黑業的行,為白業的行,再由白業的行轉為無漏業的菩薩行了。

若明知你协调造惡業,便當立即痛徹懺悔,發願改過修善,就是修行了。累犯而無悔意的一整套、口、意三業惡行,所之之惡業和初犯的吗是不一樣,所让之果報也較沈重,所以由了煩惱就當觀照懺悔,漸漸的變成正知正見的正行,就可知變成無明滅而行滅了。

禪修者要觀照自己的起心動念處,發現煩惱心將起時,最好不讓它出現,若曾出現時要讓它已,如果非克终止,要因念佛、禮拜、持咒、數呼吸等艺术來轉移它。

觀識

「識」其實也沒有這樣東西,它自身是先由行為構成業力,再由業力累積聚合為識,如果「行」滅,「識」就無法存在。識的產生是因為我的執著,誤將無明煩惱執著為「我」。例如为貪為自己,向他将環境據以為我,把团结之身體當成是我,向內把自己的考虑、觀念等之價值判斷執著為自己。

我們當觀,外在的環境例如眷屬、財富、權勢、名望等,乃至自己之肉體,原來不是本人,將來为无是我。內在的價值判斷,可以因人因時因地使各异,所以是虛幻的,當然也不是自家。譬如說認為自己出微財產、地位、功勞,有小學問、名望、影響力,都未過像是江心的淫乱、水面的浸泡,幻現幻滅,並沒有真正的本人。

能夠不執著我,便不由煩惱、不造業,也就沒有識了。這是無明滅故行滅,行滅故識滅,識滅故生老病死諸苦皆滅。

其三世共有十二因緣,只要了解一大地的老三個因緣,其他二世的九個因緣,也得以此類推,完全相同;過去世既空,現在世及未來环球當然也是拖欠的了。

老三中外十二为緣是由煩惱的本身執所形成,如果沒有煩惱,不从自己執,便無無明、無行、無識。既沒有過去世的無明、行、識,就无會有這一天下之名色、六入、觸、受、愛、取、有,既沒有這一环球之業力,也就是非會有來世的生及老死了。

唯独對於大乘菩薩來說,雖然已無無明亦無老死,而眾生尚需要菩薩救度,菩薩還是要以生死之中普度眾生,所以既然無無明盡,亦無老死盡。要在有生有死的眾生浩大中,不打煩惱,沒有執著,這才是大解脫、大自在。

無苦、集、滅、道

四聖諦

风尘仆仆、集、滅、道,稱為四聖諦,此與十二盖緣有關。四聖諦是從十二因为緣產生的,觀十二因緣能出離生死苦海,觀四聖諦也克来離生死苦海。

瞭解苦、集、滅、道的意義,觀照苦、集、滅、道之事實,超越苦、集、滅、道的範圍,便是這經文「無苦、集、滅、道」的內容。

這是大乘菩薩的旺盛,雖已斷苦集、已滅苦果、已修滅苦之道、已證滅苦的位,但是非停止於生死也非離生死,不停歇生死存亡是得解脫,不離生死為度眾生。不像有些乘聖者是︰苦已滅、集都斷、道都编制、滅已證,便是「所犯就辦,不让後来」,不再進入生死了。先將四聖諦的內容,說明如下︰

   
*苦︰最中心的苦是生、老、病、死,這就是三环球十二盖緣的流轉生死,也就算是《阿含經》中說︰「此有故彼有,此起故彼起」的存亡之艰辛;從出生到死之間,為了求生存、求平安需要之滿足,便来貪生怕死的劳顿,你爭我奪的困苦,因此衍生出求不得苦、愛別離苦、怨憎會苦、五蘊熾盛苦。

   
*集︰是集受苦的来头,就是由於造就種種業因,才感受種種苦果。以整體的項目而言,即是身三業、口四業、意三業,總共十業。不管是十惡業或十善業,都要叫果報。一般人認為,造了十善業,所吃之福報是好事,應該不是受苦;這好像是對的,可惜當你將福報享盡的一律龙,苦而即出現了。正于享福的當時,福報就逐漸減少,這叫作壞苦;至於造惡業受苦報,叫作苦苦。

     
「集」是法力裡面的基本觀念,稱為業感緣起。造業就能觉果報,果報是因為造業而发,這便是業感緣起。造業受報,就好像在低谷中呐喊让同聲,就生回音。當我們有行為就起反應,沒有行為就无會有這種反應。修行的行為是集善業,如果因生己之心,集了善業也来業感。學佛的人头,當以非求回饋的内心,來做利益眾生的从业,便是無相行。如《金剛經》所說︰「滅度一切眾生已,而無有相同眾生實滅度者。」也就是是渡过了合眾生,自己並不認為自己是渡过了眾生的总人口。到了這個程度,就沒有集了。

   
*滅︰是滅苦與斷集。使受苦的缘由不再發生,即使就集结的苦因未解除,苦報仍得错过为,但已经實證無我的食指,不會厭苦,便等於無苦。

     
如果您未曾解脫生死,若会釜底抽薪,隨緣消舊業,更不造新殃,也终究做著滅苦的办事。一邊受苦,一邊不再製造苦的業因,這就是修持滅苦之道;不但滅了艰辛,同時也斷了集聚。

     
有善根的凡夫們,雖已了解如果滅苦斷集,唯因業力重,障礙多,以致心不由己、身不由己,無法不造生死業,所以待修行的艺术,那就是是修行、斷集、滅苦。

   
*道︰修道可以幫助我們漸漸地達成斷集滅苦的目的。道的總則是防备、定、慧,並稱為三無漏學。大乘菩薩道,有四攝、六度,基礎是五预防、十善業道。原始佛教則有八正轨。

     
若就道的總則而言,「戒」是不當做的不足举行,應當做的只能开,否則便是犯戒,便應立刻懺悔。如此就会令苦的由漸漸的斷絕,苦之結果樂意的受,苦就越來越少了。

     
「定」是使浮動的情緒心,獲得安定、平靜,不再自惱惱人,不再製造苦因,若在定中,自然不會犯戒。

     
「慧」有兩種,一凡是生漏慧,一凡是無漏慧,有漏慧是以我為中心的知識、見解、智慧。無漏慧是無我之明白,斷煩惱是它们,度眾生也是它。離苦是它,救苦也是她。

     
五预防與十善業道,是出于戒學的衍生;八正道與六度,是由于戒定慧三無漏學的衍生;四攝法是由菩薩道的具體展現。總之都屬於「道」的範圍。

觀四諦

人在受苦時,如果就领略是千辛万苦,這個苦之本人,就沒有那麼苦了。有些人終日煩惱而不知是困难重重,也未知底苦的来头,更无亮堂怎么脫苦,那才是真的的苦不堪言了。譬如有一個丁,明明是公的大敌冤家,你卻誤認為是愛人親家,他经常對你不好,使您困擾,而而偏離不開你,你吧每天用外跟汝在于一起,你既然恨他,你以愛他,你甚至不曉得這就是苦。

倘若知道這就是惨淡,想想何必如此跟他計較,越計較越苦,不如面對他、接受他、原諒他、協助他,你的劳顿就會減少了。

还進一步要觀察苦集,明瞭苦的原故是什麼?是從何處來?若能自觀己心,便是發現苦的原由不從外來,是自我中心的煩惱產生,這樣一想,便不會怨天尤人,苦的感受,又不见了有的。這是明亮自己造了苦的坐,必須接受苦之果然,所以一方面能夠心平氣和地接受現實,一方面又能够在生活中不敢製造苦的因了。

还進一步,觀滅苦的不二法门,受苦是盖緣法,苦集也是盖緣法,既是因緣法,能可怜必能滅。能作这样觀苦,當下尽管可知幸免免受與集苦了。若会领悟苦、知集,就能修道、斷集、滅苦。

由於沒有一樣具體東西叫作滅,所以格外難觀照,只有坐實踐滅苦之道來產生滅苦的功效。滅苦的志的觀法是時時刻刻注意自己之身口意,是匪是與戒定慧的老三無漏學相應。常常檢點自己之言行心向,是未是與驕傲、嫉妒、貪欲、怨忿、瞋怒、懷疑等煩惱相應,有則改之,無則避免,那即便是当修道了。

修行的上马,是设修行苦、集、滅、道四聖諦法的,唯以大乘菩薩道的觀點來看,那還不夠究竟,因此只要过了季聖諦法,才是徹底的大自在,所以如果說︰「無苦、集、滅、道。」這是大菩薩的灵性所證境界,不僅沒有苦受與苦集,連滅苦斷集都非執著了,才是無修無證的無事真人。

無智亦無得

「智」的梵語若那(jntildeāna),在大大小小乘諸經論中,有許多底類別及其性質。主要是自利利他、斷煩惱、離諸苦的抉擇力。

便原始佛教的立場所說的聪明,主要是觀苦、集、滅、道四聖諦,對世間有漏的因果及出世間無漏的为果,能夠如實知見。

小乘論書如《阿毘達磨發智論》、《大毘婆沙論》、《成實論》等,說有相同精明能干、二智、三智、四智、五智、六智、七智、八智、十智、四十四智、七十七灵气等。

大乘的《楞伽經》說智有三種︰1.外道凡夫,執著一切諸法之有無者為世間智;2.聊乘聖者,虛妄分別自相同相者為出世間智;3.諸佛菩薩,觀一切諸法不生不滅,離有無二見者為出世間上上智。

《大般若經》第九〈大明品〉,亦謂智有三種︰1.一切智,知諸法總相;2.道種慧(智),知二道甚至無量道門;3.全勤種智,能盡知万事諸法的總相別相。

《雜阿含經》卷一五叔拐九經記載佛陀為五于丘初轉法輪︰「當正思惟時,生眼智明覺︰此苦集,此苦滅,此苦滅跡道聖諦,本所未曾聞法。當正思惟時,生眼智明覺。」即凡随四聖諦而得学眼淨的意。

無智亦無得

聪慧而是发,不論其发出經驗,有觀念,有理念,有想,凡因自己為中心者,這就是发出漏智,不是真的灵气。

離開自我中心,就是無漏智,但每当小乘聖者就將實證四聖諦的無漏智,認為是当真的小聪明。大乘菩薩之解脫自在,既無四聖諦,當然也用无至無漏智這樣東西了。

「得」的觀念,對凡夫來說,未知佛法者,希望求得名利物欲的滿足;初知佛法者,希望赢得功德和福報。深知佛法者,希望求得佛法、求得智慧、求得解脫、求得聖果,禪宗的僧侣,希望求得開悟,明心見性。

小乘佛法有緣覺果及聲聞四果可得,大乘佛法有菩薩果位及佛果位而得。如果為了追求果位而修行,是有為的,得凡夫果,也是发漏果,充其量只能達到小乘聖者果位。發願取證果位而非是僅為果位修行菩薩道者就會得到大乘聖果,例如釋迦世尊是為了解脫眾生苦厄而出家修行,目的是渡过眾生而休是求果位,已證聖果的食指只有認為那是一個經驗,不會自高自大,不會執著果位當作自我的價值看待。對於果位價值的執著越來越輕,而至丁自身執與法自執斷盡之時,證聖果的职务越來越高,所以真正證聖果的人未會把果位當作另一样種自我來執著。

對於尚在凡夫位受之眾生而言,佛菩薩定要告訴他們有聖智聖果可得,是為了勸勉凡夫離生死苦出煩惱網。到了真正得大自在的大解脫時,就發現無智無得,才是佛菩薩底體驗。

觀無智亦無得

因為沒有智慧才產生煩惱,所以若反觀自己,並知道自己产生煩惱而沒有智慧。無論是痛苦的煩惱及得意之煩惱,都未是小聪明,身體的感覺,如疲倦思休息,病痛思醫藥,飢思食,渴思飲等,都是生理及需之自然現象,不到底煩惱;為了追求虛榮,追求虛名浮利,而產生貪、瞋、嫉妒等心念時,才终于煩惱。譬如父母無條件撫養教育孩子,是天經地義的转业,不算是煩惱,如對孩子是為養兒防老,期望過高,過分擔心就會產生煩惱。在日常生活中起心動念時,若发生煩惱起,就如問自己︰「我产生智慧嗎?」有煩惱的感覺時,也如可以觀察;若有灵气,那是来漏智呢?還是無漏智呢?凡是自我中心在,不論是個別的粗自己或者是全體宇宙的坏自己,都是发生漏智,應當捨棄我執,便只是轉有漏智成無漏智了。

起矣無漏智,尚須觀照,是否已經超越了煩惱與智慧之相對觀,若將眾生的煩惱與菩薩的小聪明分別看待,取智慧而捨煩惱,懼生死而樂涅槃,那還未曾究竟,當觀煩惱不从,智慧亦無用處,那才是确实的自由自在解脫,故名為「無智亦無得」。

五、解脫與自在

坐無所得故,菩提薩埵,依般若波羅蜜多于是,心無罣礙

當心中無所得無所求時,就是自在的菩薩。菩薩大凡坐無漏智慧從有要来得之此岸,到達無求無得的滨。

菩提薩埵

菩提薩埵,梵語bodhisattva,漢譯名稱很多,例如覺有情、大道心眾生、大士、高士、開士等,是發了季宏伟誓願,修行六波羅蜜多,上求佛道,下化眾生,自利利他,經三祇百抢走,歷五十二階位,而證佛果之過程者,便是菩提薩埵,簡稱菩薩。

菩薩從初發心至佛果各项,所經歷的五十二個階段是︰十信、十艾、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺。初十信是外凡;十休、十行、十迴向是內凡,又称为三十賢位;初地以上是聖位。初地以上得無生法忍,煩惱不起,無明分斷,仍发生眾生要度的誓願,到了八地以上之菩薩,進入無功用地,不必再度發誓願,自然为應隨類攝化,乃至能顯現佛身,普度眾生。永遠普度,隨緣普度而實無眾生已度过、當度、正度者,便是八地以上之不行菩薩。

心里無罣礙

菩薩因為已至無所求無所得的水平,那是借助般若波羅蜜多之力所赋。由於般若的空慧,已將一切我的執著掃蕩清淨,自心即凡清淨的智慧,等同橫遍十方豎窮三際的佛心,等虛空遍法界,無處不照,亦無痕跡,正使《金剛經》所說的「應無所住要那个其中心」,有私心的效力,無心的執著,所以是「心無罣礙」。

普通人無法做到心中無罣礙的品位,因為凡是起心動念,都产生主觀的立場,既然預設立場,就不容易把心門敞開,尊重他人、接受他人。如果經常學習菩薩精神,以慈善為著眼,以聪明作指導,就可知一体多為他人之立場設身處地,諒解他人、同情别人、協助他人,而丢掉為自己的主見作保護,少為自己的得失作考量,則雖不能够「心無罣礙」,至少为能够心情愉快了。

不妨將菩薩的心迹,譬喻成山被的同朵祥雲;雲是匪請自來的,不驅自走;雲在山巒之間,穿來穿去,遊走自在,遇到了山峯,不會被擋住,越過山巔,繞過山腰,消失於無形。雲是有的,但不會受到外東西的阻礙,因為它自身沒有固定的目的,沒有固定的形體。雲在碰到不同的氣溫氣流,便會隨緣變化成雨、露、雹、雪、霜、冰以及水、氣等形狀。這就是菩薩無心如雲出岫的意。凡夫也非是截然不克學習的。

罣礙是妨礙、牽掛的意,也是心有煩惱、病態的意思,有罣礙的心头,就是内心来矣牽累障礙的病倒。例如《維摩經》說維摩詰長者因為眾生有疾,所以維摩詰長者也示現有疾;眾生害了阴阳煩惱的大病,所以心有罣礙,菩薩既離生死煩惱大病,所以心里無罣礙。菩薩為了慈悲眾生,示現於眾生群被,看來也如是罣礙有身患之眾生,但他們的內心已空無一物,故名心無罣礙。

無罣礙故,無有恐惧,遠離顛倒夢想

無有恐怖

毛骨悚然是驚駭、恐怕、畏懼等慌張不安的意思。在大小乘經論中,恐怖之情況大致有三類:一是凡夫遇到災難臨身無法逃避時,覺得恐怖;二凡是远天魔聽聞有人說佛法時,魔宮震驚,無法自處,所以生怕;更发出平等類小乘根性的口,聽說修持大乘菩薩道至成佛為止,要經三祇百抢夺,也會覺得恐懼。

《雜阿含經》卷二說,愚癡無聞的凡夫,見色是本人及自己所,若色變異,心也隨轉,則生恐怖障礙心亂。若心不隨變異,則心不恐怖障礙心亂。凡夫愚癡,不知諸法無常變異,即是空相,即凡是無我相,故對生死變異生恐怖心;若能心无隨境界轉移,便不為所動,即無恐怖想。

《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》,則謂當觀世音菩薩說出〈大悲咒〉之後,十方諸佛悉皆歡喜,天魔外道恐怖毛豎。這是也不敵正,邪惡的魔法,遇到慈悲的法力,就生恐怖了。

谁能得無有恐怖?《雜阿含經》卷三六則說︰「一切怖已過,永超世恩愛。」這是說,離欲出世的丁,也就算是證得解脫道的四果聖者,永遠離世間恩愛,也超脫一切恐怖。該經同卷又說︰「覩斯老病死,令人大恐怖。」只要出離老病死,人就無有恐惧了。

《大智度論》卷二一致說有佛弟子在曠野中修不淨觀,心生驚怖,如來即為他們說了八念法門︰念佛、念法、念僧、念戒、念捨(布施)、念天、念出入息、念大。並謂︰「若存此(八念之)心,恐怖即除。」以之八念法門,能除靜修之際所生的恐怖。

《心經》所說的「無有恐怖」,即凡既從一切法得大自在,所以都無任何患得患失憂懼不安的心田了。

世間也产生天不怕地不怕的强暴,也发出先之忠臣烈士、孝子節婦、現代底冒險家以及黑白兩志之遊俠人物,都来置生死於度外的氣魄;但他們也害怕名節受到侮辱,多半也有叫後人嘆為慷慨之死易使從容就義艱難之憾!例如西方宗教史上之耶穌遇難,中國史上的文天祥受戮,面對死亡時都生恐懼感。

可見,唯有勘破了阴阳大關的聖者,才能够完成真無有恐怖;一般凡夫也非是截然辦不交,若会經常做来觀照的功課,觀五蘊無我,諸法皆空,臨到危難發生時,總會派到用處。

遠離顛倒

顛倒的意是︰是不顛倒、黑白顛倒、正反顛倒、善惡顛倒、上下顛倒等認錯了样子位子,混亂了價值判斷,打翻了常軌常道。

顛倒的梵語是viparyāsa,在佛的高低乘經論中,對於此如出一辙称为詞的共識是四顛倒。但從大乘菩薩底立場看,又可分割作有為及無為的兩類︰

   
*发生為四顛倒︰是指凡夫對於生死有為諸法,起四顛倒想,例如《大智度論》卷三一模一样生出云︰「世間有四顛倒︰不淨中生出淨顛倒,苦中生樂顛倒,無常中生经常顛倒,無我吃起自身顛倒。」這是凡夫對人生之顛倒見,身是不淨以為是淨,所被是惨淡認為是樂,心之念頭無常誤以為常,諸法現象無我執著是自己。由此四顛倒,起種種妄想,造種種不善業,以致沈淪生死,無有出期。因此佛說有四念住(處)觀︰觀身不淨、觀受是艰辛、觀心無常、觀法無我;令眾生觀想,出離生死。

   
*無為四顛倒︰是依赖二乘胜(聲聞與緣覺的小乘)人,對於涅槃之無為法,起四種顛倒妄見︰計常為無常、計樂為苦、計我為無我、計淨為不淨。這是出於三十六窝论之《大般涅槃經》第二卷〈哀歎品〉第三,以為大乘的涅槃,即产生常、樂、我、淨的季德︰「無我者即生死,我者即只要來;無常者聲聞緣覺,常者如來法身;苦者一切外道,樂者即凡是涅槃;不淨者即产生為法;淨者諸佛菩薩具正法。是名不顛倒。」

     
《大般涅槃經》的這段經義是說,佛為外道凡夫說無常、苦、無我、不淨,是為除该世間法的季顛倒見,小就不散,竟對涅槃所具备的常常、樂、我、淨等四德,也矢口否认掉了。所以提出無為四顛倒,來修正小乘的妄見。

     
《心經》的遠離顛倒,主要是据发生為四顛倒。般若經系統中,尚未見無為四顛倒的說。若能够離四顛倒,即无會執幻有的身心世界為實我實法,就可知從一切煩惱我執獲得自在。

遠離夢想

夢想和顛倒是同類性質,虛實顛倒,以虛為實,即凡是夢想。世間凡夫,明知世事無常,天下沒有不死的人头,沒有不謝的费,沒有不散的席,沒有不沒落的代,總還是十分全力地貪戀執著,便是盖幻為實,以夢為真。

《金剛經》說︰「一切发生為法,如夢幻泡影。」也即是為我人指出世間的全現象,都是一旦夢如幻如泡如影,可以欣賞,但相差貪戀。

永嘉大師的〈永嘉證道歌〉有云︰「夢裡明明有六趣,覺後空空無大千。」也是為世人點出世間六鸣眾生,在未悟之前的確是坐果相循,有月经来淚、有情来愛,當然覺得真的,但在悟後再拘留大千世界與六志眾生,生死無非幻起幻滅,我是空的,世界为是拖欠的。

《摩訶般若波羅蜜經》卷一次〈無作品〉說︰「爾時釋提桓因,問須菩提︰『云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜,知見諸法,如夢、如焰、如影、如響、如幻、如化?』……須菩提言︰『……是菩薩摩訶薩亦会无念夢、不念是夢、不念用夢、不念我夢。』」

佛教聖典的性質也生例外之層次,從宗教信仰層面而說的,多半會肯定夢事,讚揚吉祥的夢境,為感應、為瑞相,例如《修行本起經》、《過去現在因为果經》等,記載釋迦聖尊降胎時,佛母摩訶摩耶夫人,即夢見菩薩騎白象入胎。《地藏菩薩本願經》中的地藏菩薩,在因地為婆羅門女時,夢遊地獄;地珍藏菩薩為光目女時,夢見清淨蓮華目如來身,金色晃耀,如須彌山,放大光明。另发《阿難七夢經》、《增一阿谀含經》卷五一的「舍衛國王夢見十事經」等,均對夢境有所得。但在《梵網經》菩薩戒本輕戒第二十九條則謂若佛子「解夢吉凶」是菩薩犯輕垢罪。

一部分佛教聖典,是立在學術研究之立場,論列夢境的树及其性質等,例如《大毘婆沙論》卷三拐,有相當多之篇幅討論夢事。《成唯識論》在討論第六意識時,將夢境稱為獨頭意識的活動。

《般若經》的立場是重智慧的,所以對於夢事採取遠離的看法,透過般若的小聪明來認識一切諸法,不論有漏無漏,都應超越、都應離執,對於心理現象的夢事夢境的執著,當然也如遠離了。

觀顛倒夢想

為了少煩少惱,少一些请勿必要之困擾,雖然尚是凡夫,也當練習遠離顛倒夢想,就是友好的心念,經常在异常知的情況下生活,不輕易地動情緒,把自我中心看淡一些,把近利及私利看輕一些。勿拿緩急顛倒,勿将輕重顛倒,勿将公共顛倒,勿拿先後顛倒,勿拿親疏顛倒,勿将遠近顛倒。

夢想是休切實際的空想,不能够将夢想當成理想,也非能够坐美好而忽视了現實,如果尽于幻想未來美景,忽略了當下具備的條件,便是顛倒夢想。

當貪、瞋、癡等的煩惱心生起時,應該立刻警覺,是不是整治顛倒了?對於金錢、名利、愛情的追让自己引來痛苦時,應當反省是无是作顛倒了?當成名成功很有樂趣、非常得意時,也使問自己是不是来顛倒了?

無論計畫任何事,應當腳踏實地步步為營,為防出岔。夢時不會想到自己是在夢中,等到美夢破碎變成惡夢,才知晓原來是整治錯了。因此,在現實生活面临,不論是逆是順,最好觀想,都是平等場夢,煩惱就會少一點。由於知道自己是于做夢,對於成敗得失等的計較心,也未會那般強烈了,製造自我干擾的機率,也就會相對的減少了。

到底涅槃

「涅槃」的梵文是nirvāṇa,它产生滅、寂滅、滅度、寂的意思;滅除煩惱、超度生死眾苦,進入寂靜而未叫煩惱所動的心气,稱為涅槃。

而稱為「般涅槃」(parinirvāṇa),意為圓寂,以及摩訶般涅槃(mahāparinivāṇa),意為大圓寂。在《雜阿含經》卷一八的第四九○經,對於涅槃之內容,有这么之說明︰「涅槃者,貪欲永盡,瞋恚永盡,愚癡永盡,一切諸煩惱永盡,是称呼涅槃。」

《大毘婆沙論》卷二八言︰「煩惱滅故名為涅槃,復次叔火息故名為涅槃,復次老三互为寂故名為涅槃,復次離臭穢故名為涅槃,復次離諸趣故名為涅槃。……超度一切生死苦難故名涅槃。」

總之是出離三界的煩惱生死苦海,名為涅槃。《入阿毘達磨論》卷下啊說︰「一切災患煩惱火滅故名涅槃。」也得以說,在小乘諸派之中對於涅槃之共識是,永盡煩惱諸苦的地步,也是超度生死苦難的境界。

不过以大乘經論對於涅槃之認識,是更積極的,它产生不生不滅義,它與法身遍在时时以,有同样之性質。例如《大般涅槃經》卷六云︰「若言如來入於涅槃如薪盡火滅,名不了義;若言如來入法性者,是名了義。」

大乘的涅槃既不等於一般凡夫的死亡,也非等於小乘聖者以為薪盡火滅,從此便從宇宙中消灭,而進入另一個不要顯現的地步,涅槃乃是從煩惱得到解脫,既会充遍時空,又能够不叫時空的限量,便是諸法的法性,便是諸佛的法身。尤其涅槃並不肯定要对等及肉體的已故,只要無明斷除,當下即令可涅槃。不過小乘聖典也將涅槃分為兩類︰1.煩惱永盡而肉體的身心尚健以,稱為有餘依涅槃;2.煩惱永盡,所据的色身也已去世消滅,稱為無餘依涅槃。

《大智度論》卷八三云︰「涅槃,無相無量不可思議,滅諸戲論,此涅槃相,即凡形似若波羅蜜。」

綜合大乘經論對於涅槃之介紹,其實是表達了涅槃、般若、如來法身,三法一體,不縱不橫,有那个相同就算具有足其三。《心經》所謂的「究竟涅槃」,便是《大智度論》所說「無相、無量、不可思議……即是一般若波羅蜜」的涅槃相。證入大乘涅槃之食指,不會被三界的生死所縛、煩惱所動,故已无像凡夫那樣地貪戀世間,也非像微微乘聖者那樣地厭離世間,而是以眾生為福田,在三界做道场。

凡夫雖不是佛,也不得到底涅槃,既然發心學佛,就當學習體驗大乘涅槃之心境。在日常生活中,遇到種種讓你煩惱的情況,不論是从自內心或來自身外,均宜視作理所當然,本來如此,即发生使空,即空而来。不用恐懼討厭,不用逃避躲藏,應當面對它、接受它、處理它,然後不論其結果好壞,都得從心中将它放下。那就是世界沒有什麼人、什麼事、什麼東西,能夠困擾你了。

六、生命的歸趣

三世諸佛,依般若波羅蜜多于是,得阿耨多羅三藐三菩提

「三世諸佛」是乘過去無始以來的諸佛如來、現在十方的諸佛如來、未來無窮的諸佛如來,無一各非是由於修行般若波羅蜜多法門,而成佛道的。

「阿耨多羅三藐三菩提」是梵文anuttara-samyak-saṃbodhi的音譯,意為無上正遍知、無上正好真道、無上正等正覺,即凡是佛的覺智,佛已離迷斷惑而覺智圓滿,於平等之真谛無所不知,故得於世間無上的名。

故知般若波羅蜜多,是大神咒,是大明咒,是無上咒,是無等等咒;能除整套苦,真實不虛

「般若波羅蜜多」,具足一切世間出世間最強大的力量,故稱為「大」。「咒」的梵文是陀羅尼(dhārāṇṇ),是诤言,是總持無量義,而与此同时具足無量神變不可思議的效应。

「是大神咒」︰此般若波羅蜜多,具有無量不可思議的神力變化。

「是大明咒」︰此般若波羅蜜多,具有無量不可思議的灵性力量。

「是無上咒」︰此般若波羅蜜多,具有無量不可思議的周贡献。

「是無等等咒」︰此般若波羅蜜多,具有無量不可思議無與倫比的百分之百功力。

「能除整套苦,真實不虛」︰此般若波羅蜜多,既能够而菩薩「照見五蘊皆空」,此處再度點出,首尾呼應,乃是為了加強我們對於般若波羅蜜多的自信心,而且保證,這是絕對真實有因此之法門。

故說般若波羅蜜多咒语,即說咒曰︰揭諦,揭諦,波羅揭諦,波羅僧揭諦,菩提薩婆訶

咒語宜用梵文音譯,不宜譯出那意義,只要一心誦持,就能够杀智慧,得感應,除諸災難苦厄。但也无是沒有意義,如果一定要是想明白该涵義,可以譯成︰

错过罷!去罷!超度到水边错过罷!大家还超度到岸上错过罷!覺道成就。

相关文章